13. juni: Ekskursion til Jyllands orkidémekka Staksrode Skov

Mødested: kl. 10.00 på Stenhøj P-plads for enden af Staksrodevej i Staksrode Skov, varighed ca 4 timer.
GPS: øst 553985, nord 6170875

Turleder: Peter Wind

Staksrode skov ligger på nordsiden af Vejle Fjord. Skovens jordbund består bl.a. af plastisk ler, der især i Store og Lille Bjergfald til stadighed skrider i fjorden. Den stadige udskridning giver sammen med jordbundsforholdene specielle vækstbetingelser for vegetationen. Her forekommer flere sjældne plantearter som Stor Gøgeurt, Langsporet Gøgelilje og Skov-Vikke. Andre orkidéarter er Rederod og Ægbladet Fliglæbe, der visse steder optræder i mængder sammen med Elfenben-Padderok.

Foto: Peter Wind

Turens udgangspunkt er Stenhøj P-plads, hvorfra vi følger den kuperede sti ovenfor kystskrænten. Her bliver der lejlighed til at se på planter og dyr undervejs, ligesom der vil være flere udkik over fjorden, hvor vi kan være heldige at spotte marsvin. Målet er bjergfaldene. Her vil vi opleve, hvordan træerne som følge af undergrundens udskridning ligger hulter til bulter, som gør vor passage vanskelig.

Medbring påklædning efter vejret, solidt, gerne vandtæt fodtøj samt forplejning og drikkevarer. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Samkørsel: Kontakt Peter Wind: email pw@roendesnet.dk eller mobil 25 47 54 49 senest torsdag den 11. juni 2020.

Foto: Peter Wind

Nye artikler fra Flora og Fauna nu på nettet!

Selvom verden næsten har været sat i stå, har vores redaktion ikke ligget på den lade side, men netop lagt sidste hånd på ikke mindre end tre videnskabelige artikler og en boganmeldelse.

Artiklerne er følgende:

Klippekrabber i Vadehavet: en trussel mod den lokale flora og fauna?
af Trine K. Vogensen, Martin B. Nielsen & K. Thomas Jensen

Vegetation, succession og særlige ruderatarter i sandmarksforsøg i Mols Bjerge.
af Jens reddersen
Første dokumenterede fund af sort havtaske (Lophius budegassa) fra dansk farvand.
af Henrik Carl

og boganmeldelsen er en anmeldelse af et værk om Danmarks havalger i 2 bind, skrevet af Ruth Nielsen og Steffen Lundsteen.

Læs artiklerne her på hjemmesiden ved at klikke på ovenstående links, og husk at du altid kan genfinde dem ved at gå ind via punktet “Artikler” i den sorte bjælke foroven på hjemmesiden, og vælge den kategori du ønsker.

Til sidst en stor tak til redaktionen og forfatterne for det store arbejde der er lagt i artiklerne som forhåbentlig kan bringe glæde og viden hos læserne, og husk at vi kun er i stand til at fortsætte med lignende udgivelser hvis du støtter foreningen gennem et medlemskab!

Har en en artikel du kunne tænke dig publiceret, kan du altid kontakte redaktionen, se under Flora & Fauna -> Redaktionen i menuen øverst. Vi kan altid bruge gode artikler til Flora og Fauna og hjemmesiden.

Aflysning

Tidligere annoncerede arrangement, lørdag den 25. april kl. 10-14.
Ekskursion til Fussingø skovene. Leder: biolog ved Naturstyrelsen Kronjylland Jan Højland.

Aflyst på grund af situationen med Corona virus

Hvordan bliver der plads til Naturen – Temadag

ARRANGEMENTET ER AFLYST PÅ GRUND AF SMITTEFAREN FRA COVID-19 VIRUS!

Lørdag d. 14. marts 2020 holder de grønne foreninger i Østjylland holder traditionen tro igen en fælles temadag, i år med ovennævnte titel som tema og med mange spændende foredrag.

Læs nærmere om program, tilmelding, foredragsholdere og abstracts til de enkelte foredrag KLIK HER

Bemærk især tilmeldingsfristerne:
Deltagelse i foredragene: fredag d. 13. marts kl. 12.00
Deltagelse i efterfølgende buffet: fredag d. 6. marts

Generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til generalforsamling i Jydsk Naturhistorisk Forening
3. marts 2020, kl. 19.00 i Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

  1. Valg af dirigent – Thomas Secher er foreslået af bestyrelsen
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag
  5. Forslag fra medlemmerne
  6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter – på valg er følgende bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år af gangen: Peter Wind, Amdi Nedrgaard, Lars Brøndum, Rikke Trachsel. – Valg af studenterrepræsentant, der vælges for 2 år af gangen. – På valg som suppleant, der vælges for et år af gangen: Niels Andersen, Margarethe Mannberger.
  7. Valg af revisor: Foreningens revisorer er Frank Jensen og Lars Bøgh, hvoraf sidstnævnte er på valg for en 2-årig periode og modtager genvalg.
  8. Eventuelt – Orientering om årets arrangementer i foreningen.

Generalforsamlinger indvarsles skriftligt pr. post eller pr. e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Efter generalforsamlingen vil der kl. 20.00 være rejseforedrag af Inga Kofoed med titlen “Aloha fra Hawaii”

Tirsdag d. 18. februar: aftenforedrag -Habitatdirektivets betydning for beskyttelsen af den danske natur og resultatet af den nationale afrapportering.

Mødested: kl. 19.30 Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Foredragsholdere: Seniorrådgiver Jesper Fredshavn, DCE, Aarhus Universitet og seniorrådgiver Ole Therkelsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, deltagelse er gratis, og kræver ikke tilmelding.

Overdrev – en naturtype omfattet af habitatsdirektivet. Foto: Peter Wind

Hvert sjette år skal Danmark, jf habitatdirektivets Artikel 17, rapportere bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU-kommissionen. August 2019 fremsendte Miljøstyrelsen Danmarks rapportering. Foredraget giver et kort overblik over den fremsendte rapportering. Af de 60 rapporterede naturtyper er 95 pct. i enten stærkt ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus og af de 84 rapporterede arter er 57 pct. i stærkt eller moderat ugunstig status. For både naturtyper og arter bygger vurderingen af bevaringsstatus på en række delstatusvurderinger, der vil fremgå af præsentationen. Se rapporten KLIK HER

Fruesko – en art omfattet af habitatsdirektivet. Foto: Peter Wind

28. januar: Aftenforedrag: Mod nordlige himmelstrøg

Jökulsarlón

Mødested: kl. 19.30 Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.

Foredragsholdere: Bente og Amdi Nedergaard samt Peter Wind

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, deltagelse er gratis, og kræver ikke tilmelding.

Når sommervejret er køligt og regnfuldt, så kan man lige så godt pakke en sweater og tage
længere mod nord. Vi har i løbet af de sidste 10 år besøgt Grønland, Færøerne, Island, Norge og
Svalbard, og er således kommet lidt rundt omkring Nordatlanten. Vi vil gerne vise noget af den
smukke natur fra det særprægede islandske landskab med vulkansk oprindelse og fra de
arktiske og subarktiske områder og landskaber med nogle af de dyr og fugle, som lever der, og
som nu trues af de klimaændringer, som i særlig grad mærkes i arktiske egne.

Hvalros
Lunde

Flora og Fauna på nettet med første artikel og første anmeldelser!

Som tidligere varslet vil vi fremover bringe alle artikler på her på hjemmesiden så snart disse er tilgængelige fra redaktionen.

Den første artikel er nu offentliggjort og omhandler et studie af ulves døgnaktivitetsmønster foretaget med brug af vildtkameraer. Artiklen er skrevet af Henriette Thorsen, Kent Olsen og Peter Sunde.

Artiklens nøgleord er: Opførsel, kamerafælder, dagslængde, natlig, ulv, Behaviour, camera traps, day length, nocturnal, wolf.

Alle nye artikler vil fremover kunne findes via punktet “Artikler” i menuen i den sorte bjælke ovenfor

For at gå direkte til artiklen kan du KLIKKE HER, eller på ovennævnte nøgleord

Desuden er der lagt to anmeldelser på:
Hvordan anmelder man biblen – En anmeldelse af Læssøe T og Petersen JHs bøger om Nordeuropas svampe
Heden – En anmeldelse af Hans Jørgen Degns bog om Heden

God læselyst!

Husk også at du kan downloade alle tidligere udgaver af Flora og Fauna via menuen overfor. Vælg Flora og Fauna -> Download Flora og Fauna, eller KLIK HER

Aftenforedrag: Myrer og biodiversitet

Onsdag den 27. november kl. 19.30 i auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 10, 8000 Aarhus C.

Foredragsholder: Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, deltagelse er gratis, og kræver ikke tilmelding.

Jeg indleder foredraget med at diskutere begrebet biodiversitet. Jeg vil fortælle generelt om myrer med vægt på deres sociale adfærd, deres fødevalg og deres specielle fødesøgningsadfærd.

Biomassen af myrer er større end alle andre dyregrupper på landjorden, og de vejer mere end alle mennesker. Derfor har myrer stor indflydelse på biodiversiteten.

Hvis vi tænker på en skovmyre, så ved de fleste, at den bider og slæber en masse insekter hjem til myretuen. Undersøgelser har vist, at en stor skovmyre slæber på flere hundrede kg insekter på et år og derudover mange liter honningdug. Skovmyrerne begrænser antallet af smådyr og begrænser artsdiversiteten i forhold til lokaliteter uden skovmyrer. Til gengæld er der arter, som kun lever i forbindelse med skovmyren fx nogle ”myregæster” inde i tuerne. Skovmyrers aggressive adfærd har man brugt til at bekæmpe skadedyr i skove i Central- og Østeuropa.

Foto: Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen

Jeg har selv arbejdet med vævermyrer, som er meget aggressive. De laver ture i træerne og angriber alt, hvad der bevæger sig. Vort DANIDA projekt omhandlede bekæmpelse af skadedyr i mango- og cashewnødplantager i Afrika.

Der er også myrer, der ikke er rovdyr, og lever fuldstændig anderledes end skovmyren. Den gule engmyre er kvægavler og holder bladlus på planterødderne. Når de er tørstige, malker de bladlusene og får honningdug dvs. kulhydrat. Når de trænger til protein, æder de nogle bladlus. I Danmark findes der 14 arter bladlus, som kun findes på rødderne i engmyretuer. Myretuerne på strandengen er opbygget af løst sand. Temperaturen i tuerne kan være væsentligt højere og de kan være mere tørre end omgivelserne. Vegetationen på turene vil derfor være helt anderledes. Når planteartsdiversiteten øges, vil artsdiversiteten af dyr også stige. Engmyrer på en strandeng vil forøge artsdiversiteten i forhold til strandenge uden myrer.

Lektor, emeritus Mogens Gissel Nielsen

Rejseforedrag om en tur til Costa Rica

Onsdag d. 6. november kl. 19.00 i auditoriet på Naturhistorisk Museum, , Wilhelm Meyers Allé 10 , 8000 Århus C.

Foredragsholdere: Bente og Amdi Nedergaard

Foredraget beretter om en rejse til Costa Rica i 2019 – vi tager jer med rundt på Nationalpark Tortugueros kanaler. Nationalpark Tortuguero (skildpaddernes land) grænser op til Det Caribiske Hav. Turen fortsætter henover hængebroer i det biologiske skovreservat Monte Verdes tågeskove i det centrale Costa Rica til den varme Stillehavskyst. Her møder vi farvestrålende fugle, brølende aber og andre dyr samt øgler og frøer.

Alle fotos: Bente og Amdi Nedergaard

Alle er velkomne, også ikke-medlemmer, deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding!

Svampetur til Kalø Hestehave

Fredag den 11. oktober kl. 13.00-16.00 – bemærk venligst det ændrede tidspunkt i forhold til forrige nyhedsbrev

Turledere: Anders Lykke (svampe) og Peter Wind (natur).

Mødested: P-pladsen ved Kalø Slotskro ved leddet til Hestehaven. GPS-koordinater: 56.283047, 10.480026

Alle er velkomne – og ikke medlemmer af foreningen.

Turen er gratis og kræver ikke tilmelding.

Østershat på på stamme af hyld. Foto: Peter Wind

Skoven ligger lige midt i et af Danmarks geologiske hot-spots nemlig i Nationalpark Mols Bjerge. De to glaciale serier som udgøres af Kalø Vig og Ebeltoft Vig med tilhørende randmoræner og hedesletten mod nord rummer spændende beretninger, som vi lægger til grund for plante- og svampelivet på stedet.

Vi går en tur langs kystklinten og ser på svampelivet på og under de mange ældgamle krogede ege-og bøgetræer. Der er fundet mange arter af store rørhatte som Rodrørhat og Karl Johan. Andre mykorrhiziadannere som skørhatte og mælkehatte findes der også mange af. Der er fundet både alm. kantarel og tragtkantareller men ikke mange, vi må sætte vores lid til trompetsvampene, som findes i produktionsskoven, som vi går gennem på tilbagevejen.

Vi vil gennemgå de enkelte fund med mellemrum, sådan at I ikke kommer hjem med kurven fuld af værdiløse svampe. Anders vil prøve at medbringe en del af de svampe, som han synes, deltagerne bør kende. Tag gerne friske ukendte svampe med, så vil Anders sikkert kunne bestemme dem også. 

Medbring: Tøj efter vejret, en svampekurv og en kniv til at rense de indsamlede svampe med.

En svampesamling beundres og foreviges. Foto: Peter Wind

Temaaften om invasive arter

Tidspunkt: Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30 – 22.00

Mødested:
Auditoriet på Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C.
GPS: 56.167308, 10.203204

Adgang er gratis og alle er velkomne, også ikke-medlemmer!

Denne aften vil vi have fokus på de problemer, som invasive arter har for naturen i Danmark. Vi har derfor inviteret to foredragsholdere til at give indlæg om invasive plante og dyrearter. Der vil være en pause mellem de to foredrag, ligesom der vil være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderne.

Kæmpe-bjørneklo.
Foto: Peter Wind

Aftenens program er:

Invasive plantearter v. konsulent, biolog Steffen Larni Nielsen

Invasive arter har historisk set, altid været et emne, som har delt meningerne blandt naturinteresserede. Således er det også i dag, hvor der stadig er stor uenighed omkring vigtigheden i at forvalte invasive arter for at sikre biodiversitet.
Foredraget vil, med udgangspunkt i danske invasive planter, se på hvordan truslen fra invasive planter generelt bliver opfattet i Danmark. Vi vil vende, hvilke forvaltningsværktøjer der er blevet brugt i det offentlige, og hvad holdningen er til disse. Eksempler vil blive fremført, for at illustrere nogle af aspekterne bag invasive planter. Med udgangspunkt i de belyste emner, vil den fremtidige forvaltning af invasive planter blive diskuteret.

Pause med en forfriskning i museets kantine

Invasive dyrearter v. tidligere biolog i Miljøministeriet Hans Erik Svart

Invasive arter betragtes på globalt plan som en af de største trusler mod den biologiske mangfoldighed. Det har blandt andet medført, at EU har indført en lovgivning der skal medvirke til at standse spredningen af arter som enten er eller forventes at ville kunne blive invasive i EU.
I Danmark har vi yderligere også fået et nationalt forbud mod handel af visse invasive arter. Vi vil se på lovgivningen og om hvordan listen over arter der omfattes af reguleringen bliver opdateret med nye arter.
Foredraget vil have særlig fokus på dyr. Handlingsplanen mod invasive arter indeholder en liste over de invasive arter der vurderes at være mest skadelige i Danmark. Det vil blive diskuteret om vi skal gøre noget mod de invasive arter, og i givet fald hvem der skal gøre det. Hvilken rolle har myndighederne og hvilken rolle har borgerne? Er formålet med bekæmpelse at udrydde de invasive arter, eller holder vi dem bare nede på et niveau vi finder acceptabelt og hvilke biologiske og økonomiske omkostninger er der ved de forskellige strategier? Bekæmpelse af dyr giver, i modsætning til planter, en række udfordringer af praktisk og etisk karakter, som vil blive diskuteret.

Japansk Pileurt.
Foto: Peter Wind

På tur mellem vildheste og vildkvæg i Mols bjerge

Søndag d. 4. august 2019 – Alle er velkomne også ikke-medlemmer.

Turen starter kl 10.00 fra Molslaboratoriets parkeringsplads (Strandkærvej 6, 8400 Ebeltoft) og varer ca. 2 timer. (GPS: 56.226440, 10.574288)
Der arrangeres fælleskørsel fra Naturhistorisk Museums parkeringsplads (Wilhelm Meyers Allé 10, 8000 Aarhus C) med afgang senest kl 9.00
Husk fornuftigt tøj samt evt. drikkevarer, hvis vejret er meget varmt. Medbring gerne kikkert og/eller kamera.

Kun ca. 45 min kørsel fra Aarhus, på Molslaboratoriets arealer i hjertet af Nationalpark Molsbjerge, finder vi Danmarks absolut mest ambitiøse rewildingprojekt.
Tilbage i 2016 der derfor udsat en mindre flok Exmoor-ponyer, der skulle supplere områdets bestand af Galloway kvæg i forbindelse med rewilding af området.
Rewilding betyder, at man har udlagt området til vildere, mere selvforvaltende natur. Frem for, at vi mennesker minutiøs plejer og detailforvalter naturområderne v.h.a. klassiske naturplejemetoder, fx i form af sommergræsning, høslæt og maskinel kratrydning, så giver man områdernes mulighed for at forvalte sig selv gennem naturlige dynamikker og processer.
Én af de vigtigste ting man her kan gøre, er at sætte store, vilde planteædere ud. Dyrenes naturlige adfærd i forbindelse med græsning, støvbadning og deres øvrige slid på området vil medføre, at der skabes levesteder til gavn for områdets øvrige arter.
Tag med Jydsk Naturhistorisk Forening på jagt efter området de store planteædere og hør nærmere om baggrunden for rewilding og hvad det – sammen med tørken i 2018 – har betydet for naturen derude.

Tur til Katbjerg Odde – en naturperle i Mariager Fjord.

Søndag d. 9. juni, kl. 11.00 til 14.00 – Bemærk ny dato! – Alle er velkomne, og ikke-medlemmer

Turleder: Biolog Peer Egge Rasmussen (historier og dyreliv) (Mob. 24641947) og seniorbiolog Peter Wind (botanik).

Mødested: Katbjerg Oddevej 6, 9550 Mariager (GPS: 56.643435, 9.904382)

Der arrangeres fælles kørsel fra Naturhistorisk Museum Aarhus kl. 10.
Henvendelse til Peter Wind, mobil 25475449, e-mail: pw(a)roendesnet.dk, hvor deltagere med ledige pladser bedes henvende sig.

Turen er ikke velegnet for gangbesværede, klapvogne m.v. Fornuftigt fodtøj efter vejret. Medbring frokost og drikkevarer.

I 1986 blev 123 hektar af Katbjerg Odde og nærmeste omegn fredet. Det skete for at sikre områdets naturværdier og for at give offentligheden adgang. Det fredede område er privatejet bortset fra opholdsarealet ved selve odden, som ejes af det offentlige. En ejer har investeret i kødkvæg og udlagt skoven til urørt skov med helårsgræsning.

Botanisk er der tale om et af de højest værdisatte områder i Mariagerfjord kommune. Et stærkt kuperet areal ud mod fjorden rummer en mosaik af forskellige naturtyper på både tør og fugtig bund. Skrænternes overdrev indeholder både kalkelskende arter som lav tidsel, hjertegræs og dunet vejbred samt arter knyttet til sandet, næringsfattig jordbund som f.eks. guldblomme og kattefod. I området findes desuden to kildevæld beliggende på en nordskråning.

Maj-gøgeurt. Foto: Peter Wind

Der er i området registreret over 300 plantearter heriblandt orkidèer tyndakset gøgeurt, som findes på den nordvendte skrænt, blomstrer som den første i maj. De hvidblomstrerede skov- og bakke-gøgelilje er fremme i juni, hvor de ved nattetide sender velduftende signaler til de langsnablede insekter, der bestøver dem. I de vældprægede kær findes bestande af maj-gøgeurt og skov-gøgeurt. Maj-gøgeurt blomstrer, fra midt i maj, og skov-gøgeurt kommer i blomst i begyndelsen af juni. I starten af juli kan man finde smukke blomstrende eksemplarer af den sjældne sump-hullæbe.

Der er mulighed for en del forskellige fugle og insekter i det varierede landskab med skov, eng, strandeng, overdrev og over Mariager Fjord.

Eskelund – fra stenalderboplads til losseplads til naturperle

Lørdag d. 27.april kl. 10.00 til 12.00

På trods af sin størrelse, så er der ikke mange, der kender til det 17 hektar store grønne område, der i dag kaldes for Eskelund. Med en placering inden for ringvejen i Aarhus, lige ved tilkørslen til Aarhus S-motorvejen, så burde man ellers tro, at området var et yndet udflugtsmål for aarhusianerne.

Foto: Lars Brøndum

Eskelund ligger midt i det, der i gamle dage ville have været et Aarhus Å-deltaet. Allerede i Stenalderen blev området brugt som boplads af datiden jægere og samlere, mens området i vikingetiden blev brugt i forbindelse med skibsbyggeri.

I moderne tid har området huset et stort affaldsdeponi, men efterhånden som Aarhus voksede ud omkring området, så blev det lukket og siden overdækket, hvorefter naturen langsomt har vandret ind. I dag er området igen kommet i spil som kommende bypark, landskabslaboratorium og eventområde, der måske bl.a. kommer til at huse den aarhusianske NorthSide-festival.

Sammen med Biolog og Naturhistoriker Lars Brøndum fra Naturhistorisk Museum kan du tage med på opdagelse i områdets rige natur, der rummer historier om Aarhus’ udvikling fra stenalderen frem til i dag.

Turen tager ca. 2 timer. Husk påklædning efter vejret og fornuftigt fodtøj.
Mødested: Parkeringspladsen ved hjørnet af Åhavevej og Eskelundvej
Turleder: Lars Brøndum, Tlf. 23361662