Generalforsamling

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19 på Naturhistorisk Museum, Århus

26.1.2015

Kl. 20. Ulvene i Danmark. Thomas Secher Jensen, fhv. museumsdirektør.

Generalforsamling kl. 19-20

Dagsorden efter lovene

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab.

Kontingent 190 kr. for ordinære medlemmer, 215 kr. for institutioner, og 230 kr. for udenlandske medlemmer.

Kontingentstigning foreslås. Det nuværende kontingent har været det samme siden 2008.

Begrundelse: Trykning af to dobbeltnumre på et år koster 44.000 kr. Udsendelse to gange: 14.000 kr.

I alt 58.000 kr. Kontingentindtægt 2014: 46.500 kr. Underskud 11.500 kr., der dækkes af formuen.

Hertil kommer udgifter til redaktion, bestyrelsesmøder m.m.

4. Forslag fra bestyrelsen.

24.2. Thomas Secher Jensen: Ulven i Danmark.

21.3. Temadag: Nye arter i Danmark. I samarbejde med andre naturforeninger.

? marts. Foredrag om bæveren i Danmark.

18.4. Ekskursion til Klosterheden for at se bæverne.

9.5. Hugormetur ved Silkeborg: Jan Kjærgaard

19.5. Aftentur til Egå Engsø. Ole F. Jensen

?juni. Tur til Tunø.

14.11. Temadag om Naturforholdene i Dronningens nordlige besiddelser.

Program for ture og foredrag i efteråret udsendes senere.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen og to suppleanter for et år.

På valg 2015

:

Eigil Holm – ikke villig til genvalg.

Ole F. Jensen og Per Egge Rasmussen. Villige til genvalg.

Evt. valg af studenterrepræsentant.

Suppleanter

:

Valg af to suppleanter (vi har ingen nu).

Revisorer

– vælges for 2 år ad gangen

Frank Jensen. Villig til genvalg.

7. Evt.

På bestyrelsens vegne

Eigil Holm

 

Bier som filmstjerner – foredrag og film ved Eigil Holm 20. januar kl. 19.30

Foredrag med videofilm afholdt i Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.

Eigil Holm viste film og fortalte om biernes liv og biavlerens arbejde. Vi så de unge bier på deres første flyvetur uden for stadet, hvor de hænger i luften og indprenter sig stadets beliggenhed og solens gang på himlen, så de altid kan finde hjem igen. Imens sidder ældre bier på stadets flyvebræt og sender en duftstrøm ud så de unge hele tiden ved, hvor de hører hjemme. En af filmene viser dronerne i trængslen i flyvespalten kl. ca. 12 – nu er det tid til at flyve hen til parringspladsen, hvor også de unge uparrede dronninger kommer. Hver dronning parrer sig med flere droner. Parringen varer få sekunder, så knækker dronens penis af og dronen synker døende til jorden.

Eigil Holm har lavet 20 små film om bierne.

bi

Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.

Lørdag den 28. juni kl. 10-16.

Dansk Botanisk Forening og Jydsk Naturhistorisk Forening.
Ekskursion til Buderupholm Bjergeskov og Ørnehøje overdrev.
Ledere: Aage Pedersen, Terkel Arfred og Peter Wind
Buderupholm Bjergskov ligger på bakkelandet og de nordvestvendte ådalsskrænter mod Lindenborg Å. Skoven er i første række kendt som voksested for Fruesko, der dog er afblomstret, når vi besøger skoven. Mindre kendt er bestanden af Rød Skovlilje, der er turens primære mål. Herudover kan vi lede efter andre specialiteter som Rederod, Kronløs Karse og Druemunke.
Ørnehøje overdrev ligger ved Gistrup og er privatejet, men vi har fået adgangstilladelse. Det er voksested for de to arter af Gøgelilje, nemlig Bakke- og Skov-Gøgelilje samt Plettet Gøgeurt. Området rummer desuden en artsrig overdrevsvegetation.
Mødested: ’Fruesko’ P-pladsen i Buderupholm Bjergeskov ved landevejen mellem Støvring og Skørping.
Medbring: Beklædning efter vejret og solidt fodtøj, da vi skal gå på kuperet terræn, der kan være glat i fugtigt vejr, samt frokostpakke, der indtages på ’Fruesko’ P-pladsen.
Transport mellem lokaliteterne foregår i private biler.

Temadag om Krig og fred i Naturen, modspil og samspil mellem dyr, planter og svampe.

15.03.2014

Temadag: Krig og fred i naturen

Modspil og samspil mellem dyr, planter og svampe

D. 15.03.2014 på Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kl.: 13.00-13.05: Bo Skaarup Naturhistorisk Museum byder velkommen

Kl.: 13.10-13.30: Jens Mogens Olesen: Biologiske interaktioner

Kl.: 13.30-13.50: Jørgen Misser: Truende skovkatastrofer

Kl.: 13.50-14.10: Henning Heide-Jørgensen: Kødædende planter

Kl.: 14.10-14.30: Rasmus Ejrnæs: Naturen trænger til tæsk – om misvækst, sygdomme og grovædere

Kl.: 14.30-14.50: PAUSE Kaffe/te og kage

Kl.: 14.50-15.10: Bo Johansen: Flueblomstens bestøvningsforhold

Kl.: 15.10-15.30: Uffe Terndrup: Planternes kemiske forsvar mod insekter. Insekternes kemiske forsvar mod prædatorer

Kl.: 15.30-15.50: Frank Jensen: Undervandskrig

Kl.: 15.50-16.10: Jacob Hejlmann-Clausen: Aktuelle svampeangreb i skovtræer

Kl.: 16.10-16.30: PAUSE

Kl.: 16.30-16.50: Jens H. Petersen: Svampenes samspil med omgivelserne

Kl.: 16.50-17.10: Morten D. D. Hansen: Når de positive nyheder slås med de negative

Kl.: 17.10-17.30: Thomas Secher Jensen: Ulv i Danmark – et psykologisk-sociologisk problem?

Kl.: ca. 18.00: Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Tilmelding til buffet skal ske senest d. 06.03. til Eva Kullberg. Prisen (excl. drikkevarer der kan købes på stedet) er kr. 160,- som inden mødet indbetales på konto: reg.nr. 3627, kontonr: 5261031. Husk at angive navn

Strandens sten

Stenene på stranden ved Ørnereden

Lørdag d. 9. august kl. 10 fra Ørneredens P-plads

Leder: Eigil Holm

Vil du lære stenene i Danmark at kende, så har du lejlighed til det på stranden nedenfor Ørnereden i Århus. Stranden er

dækket med sten i bekvem størrelse, og her er alt, hvad hjertet kan begære af forskellige slags sten. Der er smukt røde granitter med blå kvartskrystaller, fint lagdelt gnejs med foldninger, porfyrer og basalt fra svenske og norske vulkaner.

Kvartsit fra 500 millioner år gamle strande. Flint og kalk fra Østdanmark og meget mere. Forstenede søpindsvin og vættelys kan findes. Kysten er beskyttet af en stenmur, og derfor skrider klinten ikke mere. Desuden er der høfder af kæmpesten,

som er hentet på havbunden. Stenene fortæller om bjergkædernes dannelse og udvikling gennem de sidste to milliarder år.

Medbring solidt fodtøj, hammer og pose til indsamling.

Turen varer et par timer. Adgang til stranden ad en 27 m høj, bekvem trappe. Ingen tilmelding. Gratis.

 

Rejse på Cuba

3. december: Anne Murmann, biolog. Fortæller rejseoplevelser fra Cuba. 

Foredraget finder sted på BioX, Naturhistorisk Museum, se kortet ovenfor.
Cuba er andet end cigarer, sukkerrør og Hemmingway. Der er noget særligt over Cuba, så det er svært
ikke at forelske sig i øen. Ufattelig smuk, speciel og varieret natur, som de passer godt på – til dels af
nød. Venlige, smilende og gæstfrie menneker – trods meget kontrol og store sociale forskelle. Godt
vejr – uden for orkansæsonen – og mange andre paradokser.
Biolog Anne Murmann Hansen viser billeder og fortæller om sin tur til Cuba i marts 2012 og vil
komme ind på nogle af solskinsøens mange aspekter. Naturen vil naturligvis have en stor plads i foredraget.
Cuba byder på på stort set alt inden for naturtyper: Moneterne, mindre runde bjerge vest for Havanna,
høje majestætiske bjerge mod sydøst, store arealer med moser og andre vådområder. Regnskoven
fældes ikke, da hovedparten er udlagt som nationalparker. Cuba er desuden et af de få steder i verden,
hvor mangroven er fredet, så de har overraskende få skader efter orkanerne i det caribiske hav. Vi så
dog tydeligt hvilke naturkræfter, som de er oppe mod og måtte undertiden køre over flodlejer, fordi
broerne simpelthen var skyllet væk.

Fil Sø Sørestaurering

5. november: Svend Bichel: Fil Søs restaurering

Fil Sø er lige blevet genskabt. I mange år var den udtørret, og søbunden blev brugt til landbrug. I 2010 blev den købt af Aage V. Jensens fonden, der planlagde at fylde den med vand igen, og den er nu Jyllands næststørste sø. Fuglene og planterne har straks erobret søen. I foråret talte man 14.0000 krikænder på en dag. Der er skestorke, Havørn  m.m. Iagttagelsesmuligheder fra fugletårne og stier er er finde. Svend Bichel er leder af restaureringsarbejdet.

Vadehavets fugleliv v. Karsten Laursen

 

9. oktober: Karsten Laursen: Status og udvikling for trækfugle i Vadehavet gennem 30 år

Vadehavet rummer enorme mængder af trækfugle, og er den vigtigste lokalitet langs den Østatlantiske trækrute. På grund af de store forekomster er den danske del af Vadehavet blevet Nationalpark, og står måske også til at blive udpeget som Verdensnaturarv. Fuglelivet er overvåget gennem de sidste 30 år, og foredraget giver en status for arternes fordeling og udvikling, samt en prognose for de kommende år. Der gives også en vurdering af årsager til arternes skiftende antal fra år til år, hvor næringsstoffer, sedimenttransport, klimaændringer og naturforvaltning inddrages. Desuden gennemgås nogle af de fantastiske historier om trækruter fra Arktis til Sydafrika samt Antarktis og retur. Det danske Vadehav er en mindre del af det samlede Vadehav, som deles med Tyskland og Holland, og der gives også en status for fuglenes antal i disse dele samt en beskrivelse af udviklingen.

Ørnereden

D. 14. september går turen til Ørnereden i Marselisborg Skov. Turen ledes af Eigil Holm og omhandler stenene på stranden ved Ørnereden.

På stranden ved Ørnereden kan man finde sten i alle størrelser og farver, og man må gerne tage dem med hjem. Der er skinnende røde granit med blå kvartskorn, flintesten med forsteninger, rombeporfyr og sort basalt fra norske og svenske vulkaner, der var i udbrud for mange millioner år siden. Stenene fortæller om, hvordan bjerge bliver til og hvad der sker i dem. Under istiden førte gletsjerne de hårdeste sten med fra Skandinavien og de blev liggende i Danmark, da isen smeltede.

DPP_0001

 

Under ledelse af Eigil Holm ser vi på strandens sten, lærer dem at kende og hører deres historie.

Solidt fodtøj anbefales, da stranden er helt dækket med sten.

Vi mødes på Ørneredens P-plads og går ned til stranden ad en bekvem trappe med 122 trin.