Kobjældetur til Ulbjerg Klint ved Lovns Bredning

Lørdag den 29. april kl. 10.00 – 14.00

Mødested: Parkeringspladsen for enden af Sundstrupvej, der udgår mod vest fra landsbyen Ulbjerg. Her der plads til omkring 15 biler. UTM N 56.62900 E 9.32285
Koordination af samkørsel dels, hvis du har ekstra pladser i bilen, dels, hvis du gerne vil have et lift, kontakt Peter Wind: pw@roendesnet.dk.

Ekskursionsleder: Peter Wind

Gæster er velkomne

Ulbjerg Klint rummer skrænter, der rejser sig stejlt mod Lovns Bredning. Disse er stedvis blottet for vegetation. Baglandet er stærkt kuperet med højder op til 27,1 m ved Skelhøj og 30,1 m ved Store Klinthøj. Jordbunden består af sand, der overlejrer ler. Stedvis forekommer flere, mindre egekrat. I mange lavninger optræder væld. Vegetationen i de græssede væld domineres af Tandet Sødgræs og Alm. Rapgræs, tillige med Gul Abeblomst. På åbne steder med rindende vand vokser de lyskrævende arter Vedbend-Vandranunkel og Vandarve. På ugræssede steder dominerer pilekrat.

Uddrag af P. Wind, 1990. Oversigt over botaniske lokaliteter. Bind 8. Viborg Amt.

Ulbjerg Klint. Foto: Peter Wind

Af den righoldige floraliste kan fremhæves Opret Kobjælde, Tidlig Dværgbunke, Krat-Fladbælg, Flipkrave, Forskelligfarvet Forglemmigej, Vellugtende Gulaks, Kattefod, Gråfrugtet Sand-Mælkebøtte, Nordisk Mælkebøtte, Rødfrugtet Sand-Mælkebøtte, Knold-Ranunkel, Lyng-Star, Vår-Potentil, Kornet Stenbræk, Vår-Vikke, Engelsk Visse, Hjertegræs, Kegle-Limurt, Tandfri Vårsalat og Knoldet Mjødurt.

Opret Kobjælde Foto: Peter Wind

Ulbjerg Klint og dele af baglandet i alt omkring 210 ha. er fredet 1969.

Der kan læses mere om Ulbjerg Klint her: https://viborg.dk/oplevelser-og-fritid/ud-i-naturen/vores-skoenne-naturperler/ulbjerg-klint-ved-lovns-bredning/#5-tavler-og-folder-

Mødestedet ved Ulbjerg Klint