Odderen i Danmark

Torsdag den 16. marts kl. 20.00 – Bemærk klokkeslæt!

Foredrag om odder ved seniorforsker, emeritus Aksel Bo Madsen, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet. Hoveddøren er åben fra kl. 19.50.

Foredraget foregår i MindLab auditoriet på Naturhistorisk Museum på Wilhelm Meyers Allé 10 i Aarhus

Alle er velkommen, også ikke medlemmer!

Fra at være på randen af udryddelse i begyndelsen af 1980’erne er odderbestanden i Danmark nu igen udbredt i det meste af landet takket været et formidabelt samarbejde mellem private foreninger, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder. Dyrenes Beskyttelse og WWF Verdensnaturfonden, tog initiativet til at starte Projekt Odder, og efterfølgende blev projektet videreført af Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Miljøundersøgelser og Aarhus Universitet.

Odder. Foto: Aksel Bo Madsen

Odderens positive bestandsudvikling bliver i dag betegnet som en succeshistorie i både dansk og international naturforvaltning. Foredraget vil samle op på de konkrete forvaltningsaktiviteter og videnskabelige undersøgelser, der har været gennemført de seneste tre årtier. Der lægges især vægt på at vise vigtigheden af, at forskning, forvaltning og formidling er tre ligeværdige indsatsområder, når det gælder naturbeskyttelse. Derudover vil der blive givet anvisninger på hvor og hvordan man bedst har muligheden for at kunne få et glimt eller finde spor efter et af vores spændende danske rovdyr, som lever i det skjulte.

Odder. Foto: Aksel Bo Madsen

Skarven – en udskældt fugl

Onsdag den 22. februar kl. 19.30-22.00. Der er indlagt en pause med en forfriskning.
Dørene åbnes ca. kl. 19.00.

Sted: MindLab (tidl.Auditoriet), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus

Foredragsholder: Thomas Bregnballe, seniorforsker ved institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet

Alle er velkomne! også ikke-medlemmer af foreningen.

Skarven giver fortsat anledning til mange konflikter og megen debat både herhjemme og i landene, hvor vore danske skarver opholder sig uden for yngletiden. Hvorfor er det, at netop denne fugl er så udskældt, og hvad bliver der gjort i forsøgene på at håndtere konflikterne. Jeg fortæller også om, hvordan antallet af skarver har udviklet sig i de forskellige egne af landet, og jeg giver nogle bud på de mulige årsager bag den dynamik, vi ser. Endelig præsenterer jeg nogle af resultaterne fra vore studier af de danske skarver.

Skarv Foto: Florian Möllers

Hvad er biodiversitet?

Onsdag den 8. februar kl. 19.30-22.00. Der er indlagt en pause med en forfriskning.
Dørene åbnes ca. kl. 19.00.

Sted: MindLab (tidl.Auditoriet), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus

Foredragsholder: Seniorbiolog, emeritus Peter Wind, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet.

Alle er velkomne! også ikke-medlemmer af foreningen.

Bibestøvning af Fjer-Knopurt på Fyn. Foto: Peter Wind


Biodiversiteten i Danmark og den krise, den befinder sig i, er kommet højt på dagsordenen. Men hvad mener vi, når vi taler om ’biodiversitet’. For mange dækker det over mangfoldigheden af arter og deres status, hvilket er en sandhed med modifikationer. Biodiversitet i ordets oprindelige betydning omfatter også de miljøer, som arterne lever i, og ikke mindst arternes variation. Med andre ord handler det om, at de naturlige processer – stofopbygning og stofnedbrydning – fungerer optimalt.

Jeg vil med ord og billeder belyse spændvidden af biodiversiteten og påpege nogle af de udfordringer, den står overfor i Danmark.

Træruin på Møns Klint Foto: Peter Wind


Igen nye artikler på hjemmesiden

Vi er nu igen klar med mere spændende læsning til dig. Denne gang med to videnskabelige artikler, en boganmeldelse og et par omtaler foreningens aktiviteter:

Videnskabelige artikler:

Riffel-projektil fundet i strandet vågehval (Balaenoptera acutorostrata) af Aage Kristian Olsen Alstrup, Peter Juel Thiis Knudsen, Charlotte Bie Thøstesen, Christian Ransborg, Jens Sigsgaard, Rikke Guldborg Hansen og Henrik Lauridsen.
Monitering af Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) med vildtkameraer af Heidi Holm Hansen, Sara Sofie Bertelsen, Cino Pertoldi, Sussie Pagh og Helle Vilhelmsen

Boganmeldelse:

Østers – En natur og kulturhistorie

Øvrigt:

Ekskursionsberetninger for Jydsk Naturhistorisk Forening i 2022.

Jydsk Naturhistorisk Forening fylder 10 år.

Desuden er lederen for årsskiftet 2022 lagt på hjemmesiden:

Den nye SVM regering og biodiversiteten

Endelig er årsskiftet 2022 nu også tilgængeligt for download, KLIK HER for at hente det.

Hvis du er medlem af Jydsk Naturhistorisk Forening vil du desuden modtage årsskriftet direkte i din postkasse i den nærmeste fremtid!

Genopstandelse fra de uddøde – hvad skal der til?

Endnu en videnskabelig artikel. Denne gang forfattet af Erik Buchwald, og omhandlende forsvinden og genkomst af arter i Danmark.

Artiklen kan som sædvanligt læses under Artikler -> Videnskabelige artikler eller via dette direkte LINK.

Bemærk der er supplerende materiale til artiklen, som downloades via linket under beskrivelsen af artiklen, eller HER

Ny artikel på hjemmesiden

Der er nu igen lagt en ny artikel her på hjemmesiden. Det drejer sig denne gang om en undersøgelse af hvorvidt man stadig kan betragte vore gravhøje som refugier for overdrevsflora. Undersøgelsen er lavet ved nogle naturplejede gravhøje i Lejre Kommune.

Læs selv artiklen, der som sædvanlig findes under menuen foroven Artikler -> Videnskabelige Artikler.
Den kan også tilgås ved at KLIKKE HER

Beretninger fra årets ekskursioner

Der er nu lagt beretninger fra alle ekskursioner i 2022 her på hjemmesiden – KLIK HER for at læse dem.

Du vil her kunne se lidt om hvad foreningen har kunnet tilbyde sine medlemmer i løbet af 2022. De kan også være en god inspiration til selv at foretage nogle udflugter.

Husk også at vi i vinterhalvåret tilbyder forskellige foredrag på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Følg selv med her på siden, for at se hvad der kommer på i foråret, eller tilmeld dig vores nyhedsbrev hos Peter Wind KLIK HER.

Beretning fra hjortebrølstur til Hindsgavl fredag den 14. oktober 2022

2022’s sidste ekskursion var henlagt til det allervestligste Fyn, nemlig til Hindsgavl Dyrehave vest for Middelfart. Målet var at opleve hjorte i brunst i aftenskumringen. Vejret på dagen var mildt, tørt og solrigt. Og vi blev bestemt ikke skuffede. Ude på sletten syd for naturcentret så vi flere store flokke af Dådyr (Dama dama) og Kronhjort (Cervus elaphus). Hinderne og kalve havde travlt med at græsse i den nedgående sols stråler, mens hjortene vogtede deres respektive rudler mod udfordrende hjorte. Midt på græssletten var to dådyr hjorte i en drabelig duel med deres omfangsrige gevirer rettet mod hinanden, hvor sejrherren var den herskende hjort. I det tiltagende tusmørke blev vi enige om at vandre tilbage til bilerne og afslutte turen, mens hjortenes markeringsbrøl lød over sletten.

Beretning fra svampetur i Ringelmose Skov tirsdag den 4. oktober 2022

Dette års svampetur var henlagt til Ringelmose Skov, hvor vi et dejligt, mildt og tørt efterårsvejr mødtes ved Bregnet Kirke. Efter længere tørkeperiode i august og begyndelsen af september havde det heldigvis regnet kraftig i ugen inden turens afvikling. Fra foreningens bestyrelses side havde igen allieret os med svampekenderen Anders Lykke. Efter en kort introduktion vandrede vi forbi kirkegården ind i skoven ad Kirkevejen og skulle ikke gå langt, før vi så de første svampe.

Langs skovvejen stod flotte hatte af Skade-Blækhat (Coprinopsis picacea) af forskellig alder. Her forlod vi skovvejen og fulgte et mudret kørespor ind i bøgeskoven, hvor der var foretaget plukhugst. Nogle stammer var efterladt med kroner i skovbunden, mens andre var afgrenede og flyttet ud langs skovvejen. Der blev samlet flittigt ind i de medbragte kurve, mens Anders fortalte om nogle af de indsamlede svampe.

Tilbage på Kirkevejen fortsatte vi videre mod øst og drejede til højre ad Fægyden ind til Ringelmose Dam, hvor der er opstillet et bord med siddepladser. Undervejs udpegede Anders flere områder i skove, hvor han havde haft held til at finde Karl Johan (Boletus edulis) og tragthatte (Clitocybe spp.). Fra Fægyden fulgte vi den forholdsvis nyanlagte spor mod øst gennem en nålebeplantning og nåede frem til et parti med ældre bøge efter at have passeret en dyb grøft over en interimistisk spang. Undervejs passerede vi flere rund- og langdysser, som skoven er rig på og nåede frem til en ny skovvej, som vi fulgte mod nord tilbage til Kirkevejen, hvor vi drejede tilbage mod udgangspunktet.

Vi passerede et parti med ældre bøg på skrånende bund, hvor Anders observerede såkaldte ’sorte huller’ i skovbundens bøgeløvet. Hans fornemmelse for noget spændende holdt stik, for her var en større bestand af den spiselige Stor Trompetsvamp (Craterellus cornucopioides). Der var rigeligt til alle deltagere, så der blev fyldt godt op i kurvene. Med fyldte kurve gik vi videre til Fægyden og fulgte den til bordet med bænke ved Ringelmose Dam. Her lagde vi de indsamlede svampe op på bordet, hvor Anders så gennemgik og krydrede gennemgangen med forslag til opskrifter på lækre svamperetter.

Efter gennemgangen fulgte vi Fægyden mod Kalø Vig og drejede til højre ad Skovriderstedsvej tilbage til udgangspunktet ved Bregnet Kirke. Der blev registreret 51 arter af svampe på ekskursionen.

Anders’ vurdering af de registrerede svampe er: ’Ingen af fundene er særligt ophidsende, jeg er mest glad for Prægtig Champignon og trompetsvampene.’ En fyldig svampeartsliste ligger på foreningens hjemmeside.

Liste over svampefund på turen KLIK HER

Fotos: Peter Wind

Beretning fra ekskursion til Det store Vandskel lørdag den 20. august 2022

Udgangspunktet var P-pladsen midt mellem Gudenås og Skjern Ås udspring. Herfra vandrede vi hen til Gudenåen kildeområde, hvorfra det kølige grundvand flød rigeligt. Vi fulgte stien videre over den unge Gudenå forbi bassinerne fra det, der tidligere har været et badeland, hen til det store vældområde på sydsiden af Gudenå. Her var det især mængden af blomstrende Leverurt (Parnassia palustris), der fangede vor opmærksomhed. Vi fulgte det orange spor, som snoede sig op og ned ad Gudenådalens kuperede sydvest side til Hammervej, der førte over selve åen, så vi kunne følge det orange spor langs åens nordøst side. Sporet førte ud på et overdrevsareal, hvor Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) flaksede rundt og satte sig til rette på en blomsterstand af Almindelig Kongepen (Hypochaeris radicata). Tilbage på P-pladsen var det tid til frokost.

Fotos: Peter Wind

Efter frokost vandrede vi ad det røde spor forbi nordøst siden det vældområde, der føder Skjern Å og den sø, der betegnes om åens udspring. Vi fulgte de nedgravede å-forløb frem til Hærvejen. Undervejs diskuterede vi problemerne med adskillelsen af Stilk-Eg (Quercus robur) og Vinter-Eg (Q. petraea), som er svært, når træerne ikke har agern. Fra Hærvejen fulgte vi stisystemet over hedearealet med veludviklet dværgbuskvegetation domineret af blomstrende Hedelyng (Calluna vulgaris) vest for Hærvejen frem til et udsigtspunkt. Via Naturcenter Koutrupgård fulgte vi sti- og vejsystemet tilbage til P-pladsen, hvor turen sluttede.

Beretning fra Sprogøtur søndag den 24. juli 2022

Foreningens bestyrelse har i flere år undersøgt mulighederne for at arrangere en ekskursion til Storebæltsøen, Sprogø. Det har ikke været ligetil at få arrangementet gennemført, da interessen for at besøge Sprogø er stor. Turisténdagsture til Sprogø arrangeres af Nyborg Turistforening, og antallet af besøgsdage på øen er begrænset. Efter et par års tålmodig venten oprandt dagen, hvor vi fik grønt lyst fra turistforeningen om, at turen kunne gennemføres søndag den 24. juli. Jydsk Naturhistorisk Forening gennemførte turen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland for at være sikre på at kunne fylde turbussen op.

Inden selve afgangen til Sprogø kl. 13 blev der kl. 10 arrangeret en forekskursion til Knudshoved Halvøen med Østerø Sø. Fra parkeringsanlægget ved den sidste afkørsel syd for tilkørslen til Storebæltsbroen spadserede vi over de nu sløjfede opmarchbåse til de gamle færgelejer for Storebæltsfærgerne. Her kunne vi konstatere, at vegetationen var meget tørkepræget. Ad Fyrvej passerede vi Kursuscenter Knudshoved og søgte her ud på stien langs østsiden af Østerø Sø for bl.a. at iagttage fuglelivet. Her vakte observationen af Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica), Islandsk Ryle (Calidris canutus), seks stk. Klyde (Recurvirostra avosetta) og Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) samt en flok af Almindelig Ryle (Calidris alpina) begejstring. Vi var en tur oppe i fugletårnet og fortsatte til sydstranden, hvorfra vi returnerede til P-pladsen for at indtage frokosten ved bænkebordene.

Kl. 13 mødte vi vore to turledere, en historiker og en naturvejleder, fra Nyborg Turistforening ved bussen, der kørte os over lavbroen til tilkørslen på P-pladsen på Sprogø. Herfra vandrede vi op ad stien på fyrbakken til Sprogø Fyr på toppen for at få et indtryk af øen og ikke mindst broerne og flere stk. Tårnfalk (Falco tinnunculus), der musede over vore hoveder. Vandreturen fortsatte ned ad bakken til øens sydside, hvor vi dels beundrede de vegetationsrige rullestensstrandvolde med bl.a. Strandkål (Crambe maritima) dels stenmonumentet, der markerer midtpunktet i Storebælt mellem Fyn og Sjælland. Herfra vandrede vi tilbage til bussen, der transporterede os til øens østside under vejbanerne på Østbroen for at gøre holdt på nordsiden. Her havde vi lejlighed til at se højbroens underside, ligesom vi begejstredes af seks stk. Tejst (Cepphus grylle) i lagunen mellem vejbroen og den kunstige halvø til jernbanetunnellen.

Fotos: Peter Wind

Buskøreturen fortsatte over jernbanetunnellens udmunding og videre langs øens nordvestside så langt som muligt. Herfra returnerede vi samme vej tilbage og fik derved et indtryk at kystbeskyttelsen på øens nordvestside. Vel over tunnelmundingen fortsatte kørslen langs sydøst siden af jernbaneanlægget til underkørslen under lavbroen ved øens vestende, hvor vi gjorde holdt på P-pladsen for enden af vejen. Her var der mulighed for at se ud over engene og de lavvandede søer, hvor Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) holdt til. Her og andre steder på øen blev der bl.a. observeret Canadagås (Branta canadensis), Bramgås (B. leucopsis), sildemåge (Larus fuscus), 2 stk. svaleklire (Tringa ochropus) og storspove (Numenius arquata). I havet omkring øen var der mængder af Edderfugl (Somateria mollissima), der havde reder mellem kystsikringsblokkene. På den grusede P-plads vakte en mindre bestand af Farve-Reseda (Reseda luteola) opsigt, da den ikke har været fundet på Sprogø før. Herfra gik turen via midtøen tilbage til udgangspunktet.

Fugleobservationer: Ole Jensen

Beretning fra aftentur til Tingvad Kær tirsdag den 21. juni 2022

Tingvad Kær er én af Århus områdets naturperler, der heldigvis ejes af kommunen. Lokaliteten omfatter dels et langstrakt kærområde på sydsiden af overdrevsknolden og et vældområde på knoldens nordøstside mod Yding Bæk.

Vel indenfor indgangen til området kunne vi glæde os over de store mængder af et flot flor af blomstrende Stor Skjaller (Rinanthus angustifolius) i kærområdet. Længere oppe mod øst i kærområdet fandt vi en meget lille, endnu ikke blomstrende bestand af Sump-Hullæbe (Epipactis palustris). I et nabovældområde længst mod sydøst på lokaliteten kunne vi konstatere, at vældområdet fortsat var domineret af Eng-Troldurt (Pedicularis pratense). På toppen af overdrevsknolden glædede vi os over blomstrende Skov-Gøgelilje (Platanthera cholorantha), hvilket ikke er en årlig begivenhed.

Beretning fra aftenorkidétur til Hørret Skov torsdag den 2. juni 2022

Dette års orkidétur var henlagt til Hørret Skov, ejet af Århus Kommune. Turen tog sit udgangspunkt fra P-pladsen på skovens østside. Herfra vandrede vi ad den nordlige skovvej mod vest for siden at gå mod syd ad den vestlige skovvej. Ved en markant, men noget skjult sten drejede vi mod vest af en mindre skovsti. Tæt på skovbrynet kronedes vore anstrengelser med en stor bestand af Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula), hvilket fik kameraer og mobiltelefoner frem. I tilgift voksede her Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata).

Tilbage på den vestlige skovvej fortsatte vi vandringen mod skovens sydlige ende og videre ad den østlige skovvej forbi flere blotlagte kæmpehøje indtil adgangen til Uller Eng. Den nordøstlig del af skovengen domineres af et større vældområde med en righoldig flora. Her fandt vi bl.a. blomstrende Vibefedt (Pinguicula vulgaris), Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) og ikke mindst Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis) i et stort antal. Her var en hvidblomstret plante genstand for en diskussion om artstilhørsforholdet, men for til sidst at blive fastslået som en Maj-Gøgeurt med rent hvide blomster.