Beretning fra ekskursion til Det store Vandskel lørdag den 20. august 2022

Udgangspunktet var P-pladsen midt mellem Gudenås og Skjern Ås udspring. Herfra vandrede vi hen til Gudenåen kildeområde, hvorfra det kølige grundvand flød rigeligt. Vi fulgte stien videre over den unge Gudenå forbi bassinerne fra det, der tidligere har været et badeland, hen til det store vældområde på sydsiden af Gudenå. Her var det især mængden af blomstrende Leverurt (Parnassia palustris), der fangede vor opmærksomhed. Vi fulgte det orange spor, som snoede sig op og ned ad Gudenådalens kuperede sydvest side til Hammervej, der førte over selve åen, så vi kunne følge det orange spor langs åens nordøst side. Sporet førte ud på et overdrevsareal, hvor Storplettet Perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) flaksede rundt og satte sig til rette på en blomsterstand af Almindelig Kongepen (Hypochaeris radicata). Tilbage på P-pladsen var det tid til frokost.

Fotos: Peter Wind

Efter frokost vandrede vi ad det røde spor forbi nordøst siden det vældområde, der føder Skjern Å og den sø, der betegnes om åens udspring. Vi fulgte de nedgravede å-forløb frem til Hærvejen. Undervejs diskuterede vi problemerne med adskillelsen af Stilk-Eg (Quercus robur) og Vinter-Eg (Q. petraea), som er svært, når træerne ikke har agern. Fra Hærvejen fulgte vi stisystemet over hedearealet med veludviklet dværgbuskvegetation domineret af blomstrende Hedelyng (Calluna vulgaris) vest for Hærvejen frem til et udsigtspunkt. Via Naturcenter Koutrupgård fulgte vi sti- og vejsystemet tilbage til P-pladsen, hvor turen sluttede.

Beretning fra Sprogøtur søndag den 24. juli 2022

Foreningens bestyrelse har i flere år undersøgt mulighederne for at arrangere en ekskursion til Storebæltsøen, Sprogø. Det har ikke været ligetil at få arrangementet gennemført, da interessen for at besøge Sprogø er stor. Turisténdagsture til Sprogø arrangeres af Nyborg Turistforening, og antallet af besøgsdage på øen er begrænset. Efter et par års tålmodig venten oprandt dagen, hvor vi fik grønt lyst fra turistforeningen om, at turen kunne gennemføres søndag den 24. juli. Jydsk Naturhistorisk Forening gennemførte turen i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland for at være sikre på at kunne fylde turbussen op.

Inden selve afgangen til Sprogø kl. 13 blev der kl. 10 arrangeret en forekskursion til Knudshoved Halvøen med Østerø Sø. Fra parkeringsanlægget ved den sidste afkørsel syd for tilkørslen til Storebæltsbroen spadserede vi over de nu sløjfede opmarchbåse til de gamle færgelejer for Storebæltsfærgerne. Her kunne vi konstatere, at vegetationen var meget tørkepræget. Ad Fyrvej passerede vi Kursuscenter Knudshoved og søgte her ud på stien langs østsiden af Østerø Sø for bl.a. at iagttage fuglelivet. Her vakte observationen af Lille Kobbersneppe (Limosa lapponica), Islandsk Ryle (Calidris canutus), seks stk. Klyde (Recurvirostra avosetta) og Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) samt en flok af Almindelig Ryle (Calidris alpina) begejstring. Vi var en tur oppe i fugletårnet og fortsatte til sydstranden, hvorfra vi returnerede til P-pladsen for at indtage frokosten ved bænkebordene.

Kl. 13 mødte vi vore to turledere, en historiker og en naturvejleder, fra Nyborg Turistforening ved bussen, der kørte os over lavbroen til tilkørslen på P-pladsen på Sprogø. Herfra vandrede vi op ad stien på fyrbakken til Sprogø Fyr på toppen for at få et indtryk af øen og ikke mindst broerne og flere stk. Tårnfalk (Falco tinnunculus), der musede over vore hoveder. Vandreturen fortsatte ned ad bakken til øens sydside, hvor vi dels beundrede de vegetationsrige rullestensstrandvolde med bl.a. Strandkål (Crambe maritima) dels stenmonumentet, der markerer midtpunktet i Storebælt mellem Fyn og Sjælland. Herfra vandrede vi tilbage til bussen, der transporterede os til øens østside under vejbanerne på Østbroen for at gøre holdt på nordsiden. Her havde vi lejlighed til at se højbroens underside, ligesom vi begejstredes af seks stk. Tejst (Cepphus grylle) i lagunen mellem vejbroen og den kunstige halvø til jernbanetunnellen.

Fotos: Peter Wind

Buskøreturen fortsatte over jernbanetunnellens udmunding og videre langs øens nordvestside så langt som muligt. Herfra returnerede vi samme vej tilbage og fik derved et indtryk at kystbeskyttelsen på øens nordvestside. Vel over tunnelmundingen fortsatte kørslen langs sydøst siden af jernbaneanlægget til underkørslen under lavbroen ved øens vestende, hvor vi gjorde holdt på P-pladsen for enden af vejen. Her var der mulighed for at se ud over engene og de lavvandede søer, hvor Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus) holdt til. Her og andre steder på øen blev der bl.a. observeret Canadagås (Branta canadensis), Bramgås (B. leucopsis), sildemåge (Larus fuscus), 2 stk. svaleklire (Tringa ochropus) og storspove (Numenius arquata). I havet omkring øen var der mængder af Edderfugl (Somateria mollissima), der havde reder mellem kystsikringsblokkene. På den grusede P-plads vakte en mindre bestand af Farve-Reseda (Reseda luteola) opsigt, da den ikke har været fundet på Sprogø før. Herfra gik turen via midtøen tilbage til udgangspunktet.

Fugleobservationer: Ole Jensen

Beretning fra aftentur til Tingvad Kær tirsdag den 21. juni 2022

Tingvad Kær er én af Århus områdets naturperler, der heldigvis ejes af kommunen. Lokaliteten omfatter dels et langstrakt kærområde på sydsiden af overdrevsknolden og et vældområde på knoldens nordøstside mod Yding Bæk.

Vel indenfor indgangen til området kunne vi glæde os over de store mængder af et flot flor af blomstrende Stor Skjaller (Rinanthus angustifolius) i kærområdet. Længere oppe mod øst i kærområdet fandt vi en meget lille, endnu ikke blomstrende bestand af Sump-Hullæbe (Epipactis palustris). I et nabovældområde længst mod sydøst på lokaliteten kunne vi konstatere, at vældområdet fortsat var domineret af Eng-Troldurt (Pedicularis pratense). På toppen af overdrevsknolden glædede vi os over blomstrende Skov-Gøgelilje (Platanthera cholorantha), hvilket ikke er en årlig begivenhed.

Beretning fra aftenorkidétur til Hørret Skov torsdag den 2. juni 2022

Dette års orkidétur var henlagt til Hørret Skov, ejet af Århus Kommune. Turen tog sit udgangspunkt fra P-pladsen på skovens østside. Herfra vandrede vi ad den nordlige skovvej mod vest for siden at gå mod syd ad den vestlige skovvej. Ved en markant, men noget skjult sten drejede vi mod vest af en mindre skovsti. Tæt på skovbrynet kronedes vore anstrengelser med en stor bestand af Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula), hvilket fik kameraer og mobiltelefoner frem. I tilgift voksede her Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata).

Tilbage på den vestlige skovvej fortsatte vi vandringen mod skovens sydlige ende og videre ad den østlige skovvej forbi flere blotlagte kæmpehøje indtil adgangen til Uller Eng. Den nordøstlig del af skovengen domineres af et større vældområde med en righoldig flora. Her fandt vi bl.a. blomstrende Vibefedt (Pinguicula vulgaris), Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) og ikke mindst Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis) i et stort antal. Her var en hvidblomstret plante genstand for en diskussion om artstilhørsforholdet, men for til sidst at blive fastslået som en Maj-Gøgeurt med rent hvide blomster.

Beretning fra forårstur til Forstbotanisk Have onsdag den 4. maj 2022

På opfordring fra medlemmer af Jydsk Naturhistorisk Forenings sørgede foreningens bestyrelse for en tidlig forårsekskursion til Forstbotanisk Have i den sydlige udkant af Århus. Haven er et ekstensivt drevet parkanlæg med mange buske og træer, hvoraf hovedparten er af eksotisk herkomst. Jordbunden består overvejende af muld, men morbund forekommer især omkring kæmpehøjen midt i haven. Et vandløb med opstemmede søer løber midt gennem haven, hvor der vokser ens større bestand af Kæmpe-Star (Carex pendula). De har spredt sig herfra og forekommer nu flere steder i haven. Vi kunne glæde os over det tidligt blomstrende forårsflor, der bl.a. omfatter Hvid Anemone (Anemone nemorosa), Gul Anemone (A. ranunculoides), Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris), Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava), Liden Lærkespore (C. intermedia), Krat-Viol (Viola riviniana), Skov-Viol (V. reichenbachiana) og ikke mindst den klorofylløse snylteplante på haven poppeltræer Skælrod (Latraea squamaria).

Beretning fra flagermustur lørdag d. 2. april 2022 kl. 16.00

Med to års corona forsinkelse lykkedes det at gennemføre den annoncerede flagermustur til de privatejede Daugbjerg Kalkgruber. 25 voksne og 2 drenge deltog i turen, der startede på kalkgrubernes P-plads. Herfra vandrede vi gennem Daugbjerg Krat til grubernes indgang, hvor flagermusekspert, seniorrådgiver Morten Elmeros fra Aarhus Universitet tog imod os. Undervejs til indgangen glædede det penneføreren, at især bregnerne Hjortetunge (Asplenium scolopendrium) og i mindre omfang Almindelig Skjoldbregne (Polystichum aculeatum) have bredt sig på kalkknoldene omkring indgangen til kalkgruberne.

Morten ledte os ind i de snævre kalkgruber, hvor flere arter af flagermus fortsat hang i dvale på kalkvæggene, mens nogle var vågnet fra vinterdvalen og svirrede om ørerne på os. Kalkgruberne er kendt som vinterdvalested for bl.a. Brandts Flagermus (Myotis brandti), Damflagermus (M. dasycneme), Frynseflagermus (M. nattereri) og Vandflagermus (M. daubentonii).

Turen afsluttedes med en på alle måder kold aftensspisning i kalkgrubernes uopvarmede, non-licensed restaurant, hvor vi fik serveret en meget velsmagende tapas fra en lokal leverandør.

Læs også DCE’s rapport “Udflyvning af flagermus fra Mønsted og Daugbjerg kalkgruber i foråret 2022” KLIK HER

Bier!

Mandag den 28. november kl. 19.30. Dørene åbnes ca. kl. 19.00

Sted: MindLab (tidl.Auditoriet), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus

Foredragsholder: Yoko Luise Dupont

Alle er velkomne! også ikke-medlemmer af foreningen.

Bier er vigtige for os mennesker. Og det er ikke kun fordi bierne laver honning. Vi kan takke bier og andre insekter, som besøger blomster, for at overføre pollen, så planterne kan udvikle eksempelvis æbler og pærer, jordbær og hindbær. Bierne sørger også for at opretholde naturens rigdom af farverige blomster ved at bestøve vilde planter.

Kornblomst med stenhumle arbejder.
Foto: Yoko Luise Dupont

Bier ikke bare bier. Biavlernes honningbier er de bier, som giver os honning. Humlebier er de store pelsede sorte bier med striber, som ofte brummer rundt i haven fra tidlig morgen til sen aften. Der er også en række små vilde bier. Nogen lever sammen i kolonier, andre lever som enlige mødre, og atter andre stjæler andre biers møjsommeligt indsamlede føde. Men alle bier lever af blomsterføde.

Tavle med honningbier.
Foto: Yoko Luise Dupont

Så bier er nyttedyr, de er biodiversitet, og de er i det hele taget fascinerende dyr – og det vil jeg fortælle om i dette foredrag. Efter oplægget vil der være tid til spørgsmål, og en demonstration af et udvalg af bier og deres materialer.

Valmue med Havejordbi, hun.
Foto: Yoko Luise Dupont

Galapagos – et rejseforedrag

Tirsdag den 8. november kl. 19.30

Sted: MindLab (tidl.Auditoriet), Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé 210, 8000 Aarhus

Foredragsholder: Hans-Erik Jensen

Foto: Hans-Erik Jensen
Foto: Hans-Erik Jensen
Foto: Hans-Erik Jensen

Hjortebrølstur til Hindsgavl Dyrehave ved Middelfart

Fredag den 14. oktober kl. 17-20. Alle er velkomne.

Turleder: Per Egge Rasmussen.

Mødested: P-pladsen ved Hindsgavl Naturskole Kl. 17. Koordinater: N 55.51095 E 9.70015


Hjortes brunst

I slutningen af september starter krondyrenes parringstid, der kaldes for brunst. Hundyrene søger hen til den stærkeste hjort, der brøler meget i brunstperioden i september /oktober og forsvarer sit harem – en såkaldt brunstrudel – mod andre hjorte.

En brunstig kronhjort lyder som en mellemting mellem en ko og bjørn, og brølene kan høres på flere kilometers afstand. Lidt nærmere er det også muligt at høre lyden af gevirer, der smælder mod gevirer.

Se et par videoer på YouTube

BRØL OG BRUNST: KLIK HER

Krondyrenes brunst: KLIK HER

Dådyr på sletten ved Hindsgavl. Foto: Peter Wind 10/6-22

Om Hindsgavl Dyrehave

I et herregårdslandskab, der daterer sig tilbage til 1200-tallet, har man nu mulighed for at færdes i en dyrehave, der byder på leg, læring og motion ved gamle fortidsminder, lyden af frøkoncerter ved midnat og synet af sensommerens brølende kronhjorte i brunst. Hjortevildtet er områdets natur- og landsskabsplejere, der sikrer herregårdslandskabets lysåbne sletter. Uanset om du er til stille gåture eller friluftsaktiviteter, finder du optimale forhold på Hindsgavl-halvøen. Afmærkede ruter for gåture, løb, en ridetur, en tur på cykel eller orienteringsløb mellem de opsatte ”Faste poster”.

Dyrehaven har en stor bestand af kron- og dådyr. På en tur rundt i Dyrehaven opleves hjortevildtet, der græsser i skoven og på sletten. Hjortevildtet er områdets natur- og landskabsplejere, der sikrer herregårdslandskabets lysåbne sletter.

Kronhind på vej over gangstien ved Hindsgavl. Foto: Peter Wind, 10/6-22

Medbring: Varmt tøj efter vejret, madpakke, drikkevarer både kolde og varme, kikkert og kamera.

Fællestransport fra Naturhistorisk Museum i Århus.
Afgang kl. 15.30. Koordinator Amdi Nedergaard fastnet 86 92 62 23, mobil 24 85 98 16,
e-mail benteogamdi@mail.dk.
Sidste frist for tilmelding til fællestransport er torsdag den 13. oktober kl. 18.

Tre nye artikler nu på hjemmesiden

Der er netop nu lagt tre nye artikler på hjemmesiden, klik på titlerne for at læse dem.

Djursland og Mols – set fra fly, fod og Kort. En anmeldelse af en bog om området og det geologi, krydret med adskillige fotos og kort. Udgivet at Jydsk Naturhistorisk Forenings tidligere formand Eigil Holm.

Gråhval Eschrichtius robustus – en overset dansk art. En videnskabelig artikel om gråhvalen og dens udbredelse, samt forekomst i havene omkring Danmark.

Lektor emeritus Boy Overgaard Nielsen. En Nekrolog over denne tidligere lektor ved Aarhus Universitet, som nu desværre er afgået ved døden.

Husk også at du altid kan læse de udgivne artikler ved at gå ind på vores hjemmeside. Vælg “Artikler” i menuen i den sorte bjælke øverst på siden, og vælg den kategori du ønsker at se. Alle artikler fra og med 2018 er tilgængelige.

Du kan også downloade hele eksemplarer af vores tidsskrift “Flora og Fauna” tilbage fra og med 1899. Her vælger du menupunktet “Flora og Fauna”, og går ned til Download Flora og Fauna. Derefter vælger du det nummer du ønsker at hente.

Svampetur til Ringelmose Skov

Tidspunkt: Tirsdag d. 4. oktober kl. 10-14

Mødested: P-pladsen ved Bregnet Kirke vest for Ringelmose Skov. Koordinater: N 56.29105 E 10.48510

Turledere: Anders Lykke (svampe) og Peter Wind (natur)

Skoven ligger lige midt i et af Danmarks geologiske hot-spotsnemlig i Nationalpark Mols Bjerge. De to glaciale serier som udgøres af Kalø Vig og Ebeltoft Vig med tilhørende randmoræner og hedeslettenmod nord rummer spændende beretninger, som vi lægger til grund for plante-og svampelivet på stedet.
Vi går en tur i skoven, der rummer flere partier med aldrende, højstammede bøgetræer, yngre egebevoksninger og med stedvis indslag af nåletræer. Særlig attraktiv er den aktive Tobias’ Kilde, hvorfra vandet løber ned til den opstemmede Ringelmose Dam. Vi vil lede efter de gode svampesteder. Skoven er kendt for sin artsrige funga. Her er bl.a. fundet Grå Bægertrådkølle, Karmin-Bægertrådkølle, SortfodetTrådkugle, RødlillaSejgskive, Kruset Foldhat, Elastisk Foldhat, GrubetFoldhat, Fjersvamp, Blåmælket Bægersvamp, Herkules-Kølle, Stor Trompetsvamp, Brandplet-Gråblad, Mel-Gråblad, Ulden Mørkhat, Avnbøg-Mælkehat, Kastanie-Parasolhat, Rødlig Bruskhat, Rosa Huesvamp, Randstribet Navlehat, Skæghat, Sol-Skørhat, Stribet Ridderhat og Kødet Stjernebold. Der er også Alm. kantarel og flere slags spiselige rørhatte i skoven f.eks. Karl Johan.

Fotos: Svampeudstillingen på svampeturen i 2021. Foto: Peter Wind

Anders vil gennemgå de enkelte fund med mellemrum, sådan at I ikke kommer hjem med kurven fuld af værdiløse svampe. Anders vil prøve at medbringe en del af de svampe, som han synes, deltagerne bør kende. Tag gerne friske ukendte svampe med, så vil Anders sikkert kunne bestemme dem også.


Medbring: Tøj efter vejret, en svampekurv og en kniv til at rense de indsamlede svampe med.

Temadag: Hvordan bliver der plads til naturen i Danmark?

Lørdag d. 8. oktober 2022, kl. 13.00 – ca. 17.40

Sted: Aarhus Universitet, Auditorium F184, Bygning 1533, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C. 

De grønne foreninger afholder denne dag en fælles temadag med ovenstående titel. Her vil gennem en række foredrag blive givet forskellige bud på hvorledes de forskellige foredragsholdere forestiller sig hvordan naturen kan indpasses og gives plads i fremtiden.

Program for dagen kan læses HER

Abtracts for indlæggene kan læses HER

Tilmelding til arrangementet senest 1. oktober kl. 18.00 via dette link: KLIK HER FOR TILMELDING

Der er mulighed for tilmelding til en efterfølgende buffet, pris 225 kr. per deltager, excl. drikkevarer, som kan købes på stedet. Tilmelding via dette link: KLIK HER FOR BUFFETSENEST 28. september kl. 18.00

Det store Vandskel

Tidspunkt: Lørdag d. 20. august kl. 10.00-16.00

Mødested: P-pladsen ved Gudenåens udspring, markeret med en rød pil på kortudsnittet, der er hentet
fra Naturstyrelsens foder om de to åers udspring: https://naturstyrelsen.dk/media/176121/58_gudenaaen og skjernaaen_081215.pdf . Koordinater N 55.90295 Ø 9.39945

Turleder: Peter Wind

Afgrænset af Tørring, Give og Nørre Snede findes et stykke af den jyske højderyg, der byder på afvekslende naturoplevelser, og hvor man fornemmer historiens vingesus. Her har Gudenåen og Skjernåen deres udspring få hundrede meter fra hinanden.

Tæt ved udspringene har Hærvejen haft sit forløb gennem flere tusinde år, og her findes flere gravhøje og andre oldtidsspor.

Skjernåens udspring. Foto: Peter Wind, 23/7-2011
Gudenåens udspring. Foto: Peter Wind, 23/7-2011
Mødested


Naturtur til Sprogø + evt. gåtur ved Knudshoved

Tidspunkt: Søndag d. 24. juli kl. 13.00. Turen ved Knudshoved starter kl. 10.00

Mødested: Monarch, Hjejlevej, 5800 Nyborg (GPS: 55.29738, 10.84273)

Pris:
400 kr. pr. deltager

Bemærk venligst: Turen gennemføres i samarbejde mellem Jydsk Naturhistorisk Forening og Dansk Ornitologisk Forening, Østjylland. og er KUN for medlemmer af en af de to foreninger!

Har du nogensinde, når du er kørt over Storebæltsbroen, og passeret Sprogø, tænkt at det kunne være spændende at stoppe op her, og se nærmere på hvordan naturen på øen ser ud?

Nu er chancen der! Det er lykkedes os at få lov at besøge øen på en af de få ture der hvert år gives adgang til.
Starten på turen til Sprogø er kl. 13.00. Vi mødes ved Monarch på Hjejlevej i Nyborg, det er den sidste afkørsel inden broen, når man kommer fra Jyllandssiden. Her samles vi op af en bus fra VisitNyborg, som kører os ud på øen, sammen en lokalkendt naturvejleder, der vil vise os rundt med speciel fokus på naturen. Der vil undervejs dog også blive fortalt lidt om øens historie.

Inden afgang til Sprogø kl. 13.00 er der mulighed for at gå en tur i området omkring Knudshoved og den sø, Østerø Sø, som ligger der. De græssede strandoverdrev og strandenge på Østerø Halvøen rummer en artsrig flora med bl.a. strand-nellike, rødtop, smalbladet kællingetand, drue-gåsefod og tangurt. Vil du med på en samlet tur inden afgangen til Sprogø mødes vi kl. 10.00 ved Monarch, så er der god tid til at gå en tur, få lidt at spise og besøge toiletterne ved Monarch (der er IKKE adgang til toilet på Sprogø!)

Læs mere om Sprogø KLIK HER

Praktiske oplysninger: Kørsel til og fra Nyborg foregår i privatbiler. Du skal selv medbringe mad og drikkevarer (vil også kunne købes hos Monarch), Beklædning efter vejrforholdene. Almindeligt solidt fodtøj vil være tilstrækkeligt. Kikkert vil være en stor fordel.

Sørg for at være ved Monarchi god tid inden afgang til Sprogø, og senest 12.45, så vi er sikre på at alle er til stede inden bussen kører. Vi bliver sat af samme sted ca. kl. 16.

FOR RESERVERING AF LEDIG PLADS SKAL DU SKRIVE TIL: tilmelding@jydsknaturhistorisk.dk.

Billetten vil derefter blive tilgængelig via følgende link, hvorfra betaling også sker:

Link til tilmelding: KLIK HER

Bemærk der vil, indtil billetten er frigivet, stå udsolgt ved brug af linket

Hav dit medlems nr. klar inden du starter bestillingen!

Derefter følges følgende vejledning:
KLIK ”Find billetter” -> Indsæt antal (max. 2 pr. bestilling) og KLIK ”Bestil billetter”
Udfyld e-mail (2 gange), Udfyld navn, forening og medlem nr. og KLIK ”Jeg accepterer salgs-og leveringsbetingelserne. (medlems nr. fremgår af betalingsoversigt fra banken for april måned, eller tilsendte indbetalingskort. Ved tvivl kan Peter Wind kontaktes på e-mail KLIK HER)
KLIK ”Fortsæt billetbestilling
KLIK ”Bekræft bestilling og gå til kvittering”
KLIK ”Hent dine billetter”, eller afvent den e-mail der bliver sendt til den opgivne e-mail adresse med en vedhæftet billet og adgang til at hente billetten senere.

HUSK at medbringe billetten på turen!

AFBESTILLING AF BILLET: Hvis du bliver forhindret i at deltage, eller fortryder, bedes du give besked til: KLIK FOR MAIL! Vi vil så refundere din billet (til og med 10. juli), som dermed samtidig bliver frigivet til brug for en anden.