VEDTÆGTER for Jydsk Naturhistorisk Forening

§ 1.
Foreningens navn er Jydsk Naturhistorisk Forening.
Foreningen er en sammenlægning af de tidligere foreninger ”Naturhistorisk Forening for Jylland” og Jydsk Forening for Naturvidenskab af 1903”.
Foreningens hjemsted er Århus.

§ 2.
Foreningens formål er at fremme kendskab til og interesse for naturen og at virke for bevarelse af naturværdier.
Foreningen virker som støtteforening til Naturhistorisk Museum/Science City.

§ 3.
Foreningen iværksætter og støtter aktivt formidling af naturhistoriske emner og naturhistorisk forskning. Foreningen kan arrangere ekskursioner samt foredrag og møder med naturhistoriske emner. Disse arrangementer kan afholdes i fællesskab med andre foreninger.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til varetagelse af foreningens formål og drift af foreningen. Bestyrelsen udpeger de enkelte medlemmer i udvalget, idet der dog altid kan være mindst et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg. Bestyrelsen udarbejder nærmer retningslinjer for de enkelte udvalg.

§ 4.
Foreningen udgiver tidsskriftet ”Flora og Fauna”. Tidsskriftet udkommer med mindst 4 hæfter om året i et omfang, der bestemmes af bestyrelsen. Tidsskriftet redigeres af en redaktør, der udpeges af bestyrelsen. Redaktøren bestemmer og ordner tidsskriftets indhold og er eneansvarlig for udgivelsen. Redaktøren støttes af en redaktionskomite, der udpeges af bestyrelsen.
Foreningen har herudover en hjemmeside, som redegør for foreningens virke samt underretter om foreningens arrangementer.

Af generalforsamling 21-02-19 ændret til:
Foreningen udgiver tidsskriftet ”Flora og Fauna”. Tidsskriftet udkommer helt eller delvis i papirform eller digitalt omfang, der bestemmes af bestyrelsen. Tidsskriftet redigeres af en redaktør, der udpeges af bestyrelsen. Redaktøren bestemmer og ordner tidsskriftets indhold og er eneansvarlig for udgivelsen. Redaktøren kan støttes af en redaktionskomite, der udpeges af bestyrelsen.
Foreningen har herudover en hjemmeside, som redegør for foreningens virke samt underretter om foreningens arrangementer.

§ 5.
Bestyrelsen består af indtil 8 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen vælger af sin midte selv formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesmøder indkaldes af foreningens formand eller når 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Når intet andet er bestemt, træffes alle bestyrelsesbeslutninger ved stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Der vælges to suppleanter for et år ad gangen.
§ 6.
Kalenderåret er regnskabsår.
Bestyrelsen har ansvar for foreningens formue. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Bestyrelsen kan meddele prokura.
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer til at gennemgå det af kassereren underskrevne regnskab inden den ordinære generalforsamling. Revisorerne væges for 2 år ad gangen.

§ 7.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende faste dagorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg til bestyrelse og af to suppleanter.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ønske fra bestyrelsen eller fra mindst 10 medlemmer, der måtte fremsætte skriftlig begæring herom. Generalforsamlinger indvarsles skriftligt pr. post eller pr. e-mail af bestyrelsens med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

§ 8.
Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling. Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af 2/3 af de tilstedeværende stemmer. Der kan stemmes i henhold til fuldmagt.

§ 9.
Nedlæggelse af foreningen sker på en ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Nedlæggelsen sker, hvis mindst ¾ af de fremmødte medlemmer stemmer for det.
Ved nedlæggelse overgår foreningens midler til Naturhistorisk Museum/Science City, Århus.

Således vedtaget 28.11.2011
Eigil Holm