Videnskabelige Artikler

Flora og Fauna online – ISSN 2597-2626

Nedenfor vises titler og links til Videnskabelige artikler.

Alle artikler er, eller vil blive bragt i en udgave af Jydsk Naturhistorisk Forenings tidsskift Flora og Fauna.

Klik på de enkelte titler for at komme direkte til den pågældende artikel.

Brug din browsers søgefunktion til at søge blandt artiklerne.

—————————————————————————————————————————————————

Pedersen H.Æ. (2024): Et forsøg med maskinel flytning af Skov-Hullæbe (Epipactic helleborine) i Esbjerg Kommune – status efter tre års monitering. Flora og Fauna 128: 59-69.
Keywords: Conservation, Denmark, fredede planter, Orchidaceae, orkidéovervågning, Skov-Hullæbe
Wiberg-Larsen P. og Sand-Jensen K. (2023): Arters forsvinden fra Danmark i nyere tid. Flora og Fauna 128: 45-56.
Keywords: Extinction rates, fungi, plants, animals, regional – global scale, freshwater – terrestrial habitats, udryddelsesrate, svampe, planter, dyr, regional – global skala, ferskvands – terrestriske habitater
Wiberg-Larsen P. og Rasmussen K. (2023): Vejleområdet – et biodiversitet “hot spot” for vandløbsinsekter. Flora og Fauna 128: 36-43.
Keywords: Aquatic insects, EPT, running waters, biodiversity hotspots, Denmark, Vandinsekter,  biodiversitet hotspots, Danmark.
Pless-Schmidt K. et. al. (2023): Electrogena affinis (Eaton, 1886) – En “ny” dansk døgnflue (Ephemeroptera, Insekter). Flora og Fauna 128: 26-35.
Keywords: Electrogena affinis, misidentified species, distribution, habitat, ecology, Denmark, fejlbestemte arter, udbredelse, økologi, Danmark.
Wind P. (2023): Hvidgul Skovlilje (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce) som byorkidé. Flora og Fauna 128: 18-23
Keywords: Hvidgul skovlilje, the white Helleborine, Cephalanthera damasonium, the Botanical Garden in Aarhus,  Vestre Kirkegård, bestandsopgørelser, spredning.
Hansen K. (2023): Lokal Spredning og borttræk af juvenile Tornsangere (Curruca communis) fra øen Hjelm i Kattegat. Flora og Fauna 128: 3-17
Keywords: Hjelm, Common Whitethroat, juvenile movement patterns, morphology, migration, site fidelity, climate change, Tornsanger, juvenile bevægelsesmønstre, morfologi, borttræk, stedtrohed, klimaændringer.
Olsen A.K. et. al. (2022): Riffel-projektil fundet i strandet vågehval (Balaenoptera acutorostrata). Flora og Fauna 127: 66-70
Keywords: mink whale, bullets, rifle, necropsy, vågehval, projektiler, riffel, obduktion.
Hansen H.H. et. al. (2022): Monitering af Hasselmusen (Muscardinus avellanarius) med vildtkameraer. Flora og Fauna 127: 60-64
Keywords: Activity, monitoring, competition, common dormouse, hazel dormouse, Muscardinus avellanarius, aktivitet, konkurrence, hasselmus.
Buchwald E. (2022): Genopstandelse fra de uddøde – hvad skal der til? Flora og Fauna 127: 37-56
Keywords: Regionally extinct, RE, Redlist, recolonization, Aichi target, extinction dynamics, Denmark, regionalt uddød, rødliste, rekolonisation, Aichi mål, udryddelses dynamik, Danmark.
Supplerende materiale til artiklen
Jacobsen E.L. og Raulund-Rasmussen K. (2022): Er gravhøje stadig refugier for overdrevsflora? En botanisk undersøgelse af naturplejede gravhøje i Lejre Kommune. Flora og Fauna 127: 20-36
Keywords: Burial mounds, Nature conservation, Grassland, Temporal species community development,
Gravhøje, Overdrevsflora, Naturpleje, Historisk udvikling
Wiberg-Larsen P. et al. (2022) et. al.: Vårfluen Plectrocnemia brevis’ (Trichoptera, Polycentropodidae) levesteder ved Vejle, Danmark. Flora og Fauna 127: 12-19
Keywords: Plectrocnemia brevis, larval habitats, flight period, Denmark, Vårflue, larver, habitat, flyve periode, Danmark
Bennike O. (2022): Gråhval Eschrichtius robustus – en overset dansk art. Flora og Fauna 127: 6-9
Keywords: Grey whale, gray whale, Eschrichtius robustus, Denmark, Gråhval, Danmark
Jensen K. (2022): Amerikansk snegl Haminella solitaria (Say, 1822) har etableret sig i Roskilde Fjord Flora og Fauna 127: 1-4
Keywords: Non-indigenous sea slug, Haminella soltaria, new records, Danish Waters, ikke-hjemmehørende søsnegl, nye fund, Rosklide Fjord
Hansen K. (2021): Ynglefuglene på Hjelm efter 56 år uden landbrug. Flora og Fauna 126: 22-53
Keywords: Isle of Hjelm, biodiversity, farming, long-term changes, birds, Hjelm, biodiversitet, langtidsforandringer, landbrug, fugle.

Den sjældne og truede Lille Lynggræshoppe (Omocestus haehaemorrhoidalis) i Nationalpark Mols Bjerge –  nye eftersøgninger, fund og status 2020-21. Flora og Fauna 126: 17-21.
Keywords: insekter, ødliste, truede, sjældne arter, nye fund, græland, bevarelse, fragmentering, isolerede, insect, red list, endangered, rare species, new finds, grassland, conservation, fragmentation, isolated.

Jensen J.K og Heinen M.W (2021): Tårnfalkene (Falco tinnunculus) på Samsø – hvad lever de af. Flora og Fauna 126: 14-15.
Keywords: Kestrel, food, Island Samsø, tårnfalk, fødevalg, Samsø

Carl H. (2021) et. al.: Første dokumenterede fund af Fyllas rokke
(Rajella fyllae) fra dansk farvand. Flora og Fauna 126: 10-11
Keywords: Round ray, Rajella fyllae, Denmark

Grøn P.N. (2021) et al.: Forekomsten af den sjældne døgnflue Rhithrogena
germanica Eaton i Højen Bæk-systemet ved Vejle. Flora og Fauna 126: 1-9
Keywords: Døgnflue, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, udbredelse,

flyveperiode, Mayfly, Rhithrogena germanica, Højen Bæk, Denmark, distribution,
vulnerability, body lengths, flight period.

Christensen J.T. (2020) et al.: Reservatet Klægbanken i Ringkøbing Fjord – Historie, areal- og vegetationsudvikling, med bemærkninger om faunaen. Flora og Fauna 125: 47-55
Keywords: Nature reserve; erosion; flooding; salinity; vegetation succession; plant competition; gull colonies; mammals, naturreservat, oversvømmelse, saltholdighed, fremdrift, plantekonkurrence, mågekolonier, pattedyr.

Jensen T.S. (2020): Overnattende mejser og spætmejser i redekasser om vinteren – stedfaste eller flyvske? Flora og Fauna 125: 41-46.
Keywords: tits, winter roosting, Denmark, species composition, colour ringing, birdboxes, site fidelity, longevity.

Carl H. (2020): Første dokumenterede fund af sort havtaske (Lophius budegassa) fra dansk farvand. Flora og Fauna 125:38-39
Keywords: Sort havtaske, Danmark, blackbellied angler, Lophius budegassa, Denmark 

Reddersen J. (2020): Vegetation, succession og særlige ruderatarter i sandmarksforsøg i Mols Bjerge. Flora og Fauna 125:26-37
Keywords: Vascular plants, conservation grassland, Natura 2000, recruitment, flora, vegetation, seed bank, cultivation, experiment,succession, rare species, pioneer plants, ruderal traits.Wadden Sea, habitat, position in food web.
Vogensen T. K et al. (2020): Klippekrabber i Vadehavet: en trussel mod den lokale flora og fauna? Flora og Fauna 125:15-23
Keywords: Invasive krabber, vadehavet, habitat, invasive crabs, Hemigrapsus sanguineus, H. takanoi,
Wadden Sea, habitat, position in food web.
Thorsen H. et al. (2019): Danske ulves (Canis lupus lupus) døgnaktivitetsmønster studeret med brug af vildtkameraer. Flora og Fauna 125:1-11
Keywords: Opførsel, kamerafælder, dagslængde, natlig, ulv, Behaviour, camera traps, day length, nocturnal, wolf.
Bertelsen C og Leth P (2018): Grøn Buxbaumia (Buxbaumia viridis) i Danmark – forekomst og habitat. Flora og Fauna 124,3-4: 47-59
Keywords: Mosser, Grøn Buxbaumia, habitats præference, Danmark, truet mos, Habitats Direktivet, substrat, forstyrrelse, træ præference,   bryophyta, Buxbaumia viridis, habitat preference, Denmark, threatened bryophyte, Habitat directive, substrate, distribution, status, wood preferences, epixylic species.
Kujiper W. (2018): Moesgaards landsnegle. Flora og Fauna 124,3-4: 40-46
Keywords: Bløddyr, landsnegle, mollusca, land snails, Denmark, Aarhus, Moesgaard
Toft S og Nielsen B. (2018): Edderkoppefaunaen i Septrup Sande. Flora og Fauna 124,3-4:26-37
Keywords: Edeerkopper, bevarelsesværdi, sprednings strategi, faunistisk vurdering, generalister-specialister, sjældenhed, araneae, conservation value, dispersal strategy, faunistic evaluation, generalists-specialists, rarity.
Espersen L.S. et.al. (2018): Lavfloraen i Nationalpark Thy. Flora og Fauna 124,3-4:11-25
Keywords: Lav forskellighed, habitatstyper, rødliste, Lichen diversity, habitat types, red-list, Thy National Park
Reddersen J. og Andersen J (2018): Stort udbytte med lille indsats – sjældne varmeelskende insekter på blottet sand i Mols Bjerge overdrev. Flora og Fauna 124,3-4: 4-10
Keywords: Leddyr, insekter, sjældne arter, ekstreme leveområder, varme, sol eksponering, faldgruber, sand, græsland, bevarelse, beskyttet levested, antropods, insects, rare species, extreme habitat, heat, sun-exposed, pitfall traps, sand, grassland, conservation, protected habitat.
Sand-Jensen K et.al. (2018): Karaktertræk hos planter i nye danske søer. Flora og Fauna 124:44-50
Keywords: Nye søer, planter, arts udvikling, arters træk, new lakes, plants, species succession, species traits.
Rafn J. et.al. (2018): Fødepræference og græsningshøjde på vedplanter om sommeren hos udsatte krondyr og elge i Lille Vildmose. Flora og Fauna 124,1-2:38-41
Keywords: Elg, kronhjort, genoprettelse, mose, Alces Alces, Cervus Elaphus, eDNA, bog restoration.
Andersen L. (2018): Tilbagegang og øget isolation i den danske kirkeuglebestand (Athene noctua) 2009-2016. Flora og Fauna 124,1-2:22-29
Keywords: Kirkeugle, Danmark, bestandsudvikling, nedgang, Little Owl, Denmark, population trend, species decline.
Bringsøe H. (2018): Bjergsalamander (Ichthyosaura alpestris) indført til Bernstorffsparken i det nordlige København. Kan det forsvares at flytte bjergsalamandre? Flora og Fauna 124,1-2:16-21
Keywords: Padder, salamandre, bjergsalamander, Udbredelse, introduction, flytning, Danmark, Sjælland, Tyskland, løvfældende, Caudata, Salamandridae, Ichthysaura alpestris, Alpine Newt, distribution, introduction, translocation, Denmark, Zealand, Germany, habitat, deciduous forest.
Alstrup A.K.O. et al. (2018): Død pukkelhval havde halefinnen viklet ind i reb. Flora og Fauna 124,1-2:12-14
Keywords: Pukkehval, stranded, indviklet, Danmark, Humpback whale, stranded, entangled, Denmark.
Reddersen J. et.al. (2018): Floraen på 16 dysser i Nationalpark Mols Bjerge. Flora og Fauna 124,1-2:3-11
Keywords: Bevarelse, græarealer, habitats fragmentering, levn. Analyse, mønster, udbredelse, artsrigdom, biodiversitet, conservation, grassland flora, habitat fragment, relict, analysis, pattern, distribution, species richness, biodiversity.