Temadag: Naturforholdene i Dronningens nordlige landsdele

Lørdag den 14. november 2015  kl. 13 – 18
på Naturhistorisk Museum i Aarhus,

Gennem 9 spændende indlæg fik ca 60 tilhørere ny viden om naturforholdene i arktiske egne, om de udfordringer naturen står over for med de ændringer, der sker på jordkloden, og hvad der kan gøres for at imødekomme udviklingen.

Indlæggene gav indsigt i naturforholdene på Færøerne og Grønland og kan ses her:

Efter hvert indlæg blev der stillet mange interesserede spørgsmål.

Se Temadagens program og foromtale af de enkelte indlæg her.

Temadagen afsluttedes med en buffet med grønlandske specialiteter, leveret af Det Grønlandske Hus i Århus, og gav deltagerne mulighed for uformel snak om dagens spændende emner.

dr-nordlige-landsdele

Svampetur til Marselisborgskovene

Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 10-14

35 forventningsfulde deltagere var mødt frem ved Ørnereden syd for Århus, hvor dagens svampeguide naturvejleder Peer Høgsberg ventede. Peer startede med at demonstrere nogle typiske svampe for årstiden samt noget udvalgt svampelitteratur.

Fra udgangspunktet fulgte vi bevæbnet med kurve, kasser, knive og børster skovvejen mod syd og foretog et par stop undervejs. Ved de indlagte stop fik deltagerne til opgave at sprede sig i de omgivende skovområder og indsamle de forekommende svampe. De indsamlede svampe blev lagt frem på de forhåndenværende borde, klædestykker eller skovbund til demonstration og diskussion. På den videre færd blev vindfældede træstammer, nedfaldne grene og skovbund undersøgt intensivt for de forekommende svampe. Svampejagten fortsatte indtil vi nåede frem til Strandmarken, et retableret strandoverdrev, hvor der ikke var mange svampe.

Tilbageturen foregik ad cykelstien langs Ørneredevej til Ørnereden, hvor de indsamlede svampe blev fremlagt på et bord. De blev arrangeret sådan, at de gode spisesvampe blev lagt for sig på den ene ende af bordpladen, mens de mindre spiselige blev anbragt i midten og de giftige i den modsatte ende, nemlig grønlig og løgrodet fluesvamp. Peer fortalte levende om de mange svampe, der var blevet indsamlet, og gav tip om, hvordan den sikre identifikation blev foretaget. Afslutningsvis udtrykte flere deltagere stor begejstring for den store artsrigdom i en forholdsvis lille del af skovområdet, idet der blev registret 58 arter.

 

IMG_18037-1

Ekskursion til Det store Vandskel – lørdag den 26. september 2015

I bragende flot sensommervejr mødtes vi på p-pladsen mellem kildeområderne for Danmarks længste vandløb, Gudenåen i sydøst, og det vandrigeste, Skjernåen mod nordvest. Vi startede med at vandre til Gudenåens udspring, hvor vi undersøgte plante- og dyrelivet. Her kunne vi bl.a. iagttage store bestande af brøndkarse, mens der svømmede mange ferskvandstanglopper rundt i kildebækkene. Vi fulgte åen nedstrøms forbi de opgivne badebassiner til det store vældområde, som vi vandrede ud i. Her kunne vi glæde os over Leverurt, der fortsat var i blomst, mens Sideskærm fortsat var i blomst langs åløbet.

Frokosten blev indtaget på p-pladsen. Efter frokosten fortsatte vi hen til vældområdet, hvor Skjernåen udspringer. Hvor en sten tydeligt markerer Gudenåens udspringsområde, står skiltet med markering af Skjernåens udspring et stykke nede ved søen nedstrøms. Vi fulgte Skjernåens øvre løb ovre på den anden side af Hærvejen, hvor åen skærer dybt igennem overdrevsbakkerne på vejen mod Rørbæk sø. Vi kunne konstatere, at overdrevsbakkerne er blevet ryddet for nåletræer for mange år siden, så såvel hedelyng og diverse græsser havde bredt sig. På vejen tilbage til udgangspunktet vandrede vi langs stisystemet på den nordøstlige side af Skjernådalen. 9 deltagere var med på turen.

IMG_17910-1

SONY DSCSONY DSC

Tur til Tunø

Jydsk Naturhistorisk Forening inviterede på en tur til Tunø den 20. juni 2015.

Tunø er en lille ø, og den 20. juni besøgte 13 medlemmer øen og gik turen rundt, en tur på ca. 8 km. Vi så tejst, stormmåger og kiggede på planterne langs klint og strand. Se foto fra turen herunder.
Den stærkt kuperede, 348 ha. store Tunø er overvejende opdyrket og rummer kun mindre rester af sammenhængende skov, der overvejende består af blandet løvskov. Øens højeste punkt er Bjerget (24,3 m), der ligger i øens østlige bakkeland. Øen har oprindeligt været to adskilte øer, der var skilt ved et sund gennem Mosen. Det offentlige ejer flere mindre stykker, Bjerget, Højen, Lyngballe Skov, Nørremosen og Revet, der alle administreres af Boller statsskovdistrikt. 318 ha. af øen er fredet 1965.
Løjtnant og Wessberg (1987) giver en oversigt over øens vegetationsforhold tillige med en samlet fortegnelse over planter, der er fundet på øen.
Mathiesen og Mathiesen (1978-1979) har foretaget undersøgelser af algevegetationen langs nordkysten. Læs evt. mere om øen på Wikipedia eller Tunø Turist bureau.

tunøcollage

 

Aftentur ved Egå Engsø den 19. maj 2015 kl. 19.30

Trods regn- og haglvejr i løbet af eftermiddagen, vovede en lille flok sig alligevel afsted til Egå Engsø for at se på fuglelivet. Og heldigvis klarede vejret op, så vi havde en god tur i en frisk kølig aften, hvor vi så både viber med unger, skeand, svaner, troldænder, temmingsryler og mange andre fugle – og til slut hørte græshoppesangerens sjove snurrende sang.

Egå Engsø udviklede sig efter sin etablering i 2006 hurtigt til en af Østjyllands bedste fuglelokaliteter, med nu over 200 observerede fuglearter. Vi går denne aften fra parkeringspladsen ud til fugletårnet og ser hvad der ligger af fugle på søen. Eventuelt fortsættes ud til vestenden af søen for at se hvad den kan byde på.

Mødetid og sted:  19. Maj kl. 19.30 ved Parkeringspladsen på Viengevej 7, Risskov.
GPS 56.210646, 10.229312. Varighed ca. 2 timer

Turleder: Ole F. Jensen

ørne egå engsø
Havørne set ved Egå Engsø foråret 2015.

Ud og se krybdyr i Søhøjlandet 9. maj 2015 kl. 14.00

Jydsk Naturhistorisk Forening inviterede denne gang til en tur ud og se krybdyr i Søhøjlandet. Turleder var Jan Kjærgaard, som viste de fire fremmødte deltagere rundt i en gammel nedbrudt højmose. Området var fuldstændig tilgroet, men blev for 20 år siden ryddet, og det viste sig at her er en fantastisk smuk dværgbusksamfund, og efter nogle år dukkede krybdyr op ved at passere gennem tæt skov. I dag er her en fin bestand af hugorm, stålorm og skovfirben, og en hæderlig bestand af snog. Desværre var det regnvejr, men Jan Kjærgaard havde forberedt sig godt og kunne alligevel fremvise både en lille hidsig hugorm, en snog og en stålorm, og han fortalte beredvilligt om mosen og den nærliggende skovs dyr og vækster. Det var en meget lærerig tur.

Man kan færdes der i bare solidt fodtøj, men umiddelbart er gummistøvler ofte gode i forhold til hugorme og den fugtige mose.

Mødetid og sted: 9. maj 2015 kl. 14.00 på P-pladsen ved AQUA Sø og Naturcenter, Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. Varighed ca. 2 timer.firben3hugorm3 marts15

Bævertur til Klosterheden lørdag den 18. april 2015

BÆVERNE ER TILBAGE

14 deltagere havde lørdag aften den 18. april 2015 en dejlig tur rundt i Klosterhede Plantage under ledelse af Karen Seierøe Barfod, der fortalte om bæverne, deres adfærd og levevis. Der blev set bæverhytter, dæmninger og i skumringstimen indtil flere bævere i Møllesøen.

Bæverne har levet i Danmark i flere tusinde år efter sidste istid, men blev udryddet for ca. 2500 år siden. Nu er de tilbage igen. I 1999 blev der udsat 18 bævere i Klosterhede Plantage, og antallet er vokset stabilt lige siden.

Bæveren er nataktiv. Om aftenen og tidligt om morgenen kan man være heldig at se bæveren i aktion ved vandløb og søer, hvor de lever i familiegrupper som sjældent bevæger sig mere end 30 meter væk fra vandet. Bæveren dæmmer vandløbet op for at skabe en sø. I søen kan bæveren holde sit vinterforråd friskt, skjule indgangen til hytten og svømme til føden som består af planter. Om sommeren er der græs, urter og sumpplanter på menuen, mens vinterens føde består af træer og buske. Bæveren tager grene fra birk, asp og pil med til en ædeplads ved vandet, hvor den spiser barken og de fine kviste.

Det er fascinerende at sidde musestille i tusmørket og lytte efter bævere, der gnaver løs i grene og træer. Og er man heldig, ser man et lille trekantet hoved bevæge sig næsten lydløst gennem vandet.

Karen Seierøe Barfod og Jytte Paarup har fulgt bævernes fremgang på Klosterheden og kan vise dæmninger, ædepladser, hytter og træer, der er fældet af bæverne. De fortæller om bævernes bidrag til at skabe natur med masser af lysåbne og sumpede områder. En naturtype som giver gode levesteder for fisk, flagermus, fugle, insekter, padder og svampe.

Jydsk Naturhistorisk Forening inviterer alle interesserede på bævertur til Klosterheden med Karen Seierøe Barfod og Jytte Paarup lørdag den 18. april kl. 18.00. Vi mødes ved Skovriderboligen i Klosterhede Plantage, der ligger umiddelbart vest for søen, Gammel Landevej 35, 7620 Lemvig. Vær opmærksom på at kørsel ikke er tilladt på skovvejene, også selv om GPS’en siger, man skal den vej! Det er gratis at deltage i arrangementet som varer indtil kl. ca. 21.30. Medbring madkurv, siddeunderlag, godt fodtøj, kikkert og varmt tøj.

Samkørsel: Foreningen arrangerer naturligvis samkørsel i det omfang, det er muligt. Amdi Nedergaard står for koordination af samkørsel, så hvis du/I har ledige pladser i bilen og gerne vil have fyldt den op, eller hvis du gerne vil deltage, men ikke har køremulighed, så kontakt Amdi på mobil 24859816 eller mail: benteogamdi@mail.dk seneste lørdag den 11. april 2015.

bæverdæmning

Generalforsamling

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19 på Naturhistorisk Museum, Århus

26.1.2015

Kl. 20. Ulvene i Danmark. Thomas Secher Jensen, fhv. museumsdirektør.

Generalforsamling kl. 19-20

Dagsorden efter lovene

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Kassereren aflægger regnskab.

Kontingent 190 kr. for ordinære medlemmer, 215 kr. for institutioner, og 230 kr. for udenlandske medlemmer.

Kontingentstigning foreslås. Det nuværende kontingent har været det samme siden 2008.

Begrundelse: Trykning af to dobbeltnumre på et år koster 44.000 kr. Udsendelse to gange: 14.000 kr.

I alt 58.000 kr. Kontingentindtægt 2014: 46.500 kr. Underskud 11.500 kr., der dækkes af formuen.

Hertil kommer udgifter til redaktion, bestyrelsesmøder m.m.

4. Forslag fra bestyrelsen.

24.2. Thomas Secher Jensen: Ulven i Danmark.

21.3. Temadag: Nye arter i Danmark. I samarbejde med andre naturforeninger.

? marts. Foredrag om bæveren i Danmark.

18.4. Ekskursion til Klosterheden for at se bæverne.

9.5. Hugormetur ved Silkeborg: Jan Kjærgaard

19.5. Aftentur til Egå Engsø. Ole F. Jensen

?juni. Tur til Tunø.

14.11. Temadag om Naturforholdene i Dronningens nordlige besiddelser.

Program for ture og foredrag i efteråret udsendes senere.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen for 2 år ad gangen og to suppleanter for et år.

På valg 2015

:

Eigil Holm – ikke villig til genvalg.

Ole F. Jensen og Per Egge Rasmussen. Villige til genvalg.

Evt. valg af studenterrepræsentant.

Suppleanter

:

Valg af to suppleanter (vi har ingen nu).

Revisorer

– vælges for 2 år ad gangen

Frank Jensen. Villig til genvalg.

7. Evt.

På bestyrelsens vegne

Eigil Holm

 

Bier som filmstjerner – foredrag og film ved Eigil Holm 20. januar kl. 19.30

Foredrag med videofilm afholdt i Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Allé, Universitetsparken, 8000 Aarhus C.

Eigil Holm viste film og fortalte om biernes liv og biavlerens arbejde. Vi så de unge bier på deres første flyvetur uden for stadet, hvor de hænger i luften og indprenter sig stadets beliggenhed og solens gang på himlen, så de altid kan finde hjem igen. Imens sidder ældre bier på stadets flyvebræt og sender en duftstrøm ud så de unge hele tiden ved, hvor de hører hjemme. En af filmene viser dronerne i trængslen i flyvespalten kl. ca. 12 – nu er det tid til at flyve hen til parringspladsen, hvor også de unge uparrede dronninger kommer. Hver dronning parrer sig med flere droner. Parringen varer få sekunder, så knækker dronens penis af og dronen synker døende til jorden.

Eigil Holm har lavet 20 små film om bierne.

bi