Generalforsamling i Jydsk Naturhistorisk Forening og foredrag om drikkevand

Generalforsamling i Jydsk Naturhistorisk Forening

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00

Afholdtes i Auditoriet, Naturhistorisk Museum, Wilhelm Meyers Alle 210, 8000 Aarhus C.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Forslag fra bestyrelsen.
 5. Forslag fra medlemmerne.
  1. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Valg til bestyrelse og to suppleanter.
  1. På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen:
   Inga Kofoed Andersen
   Ole F. Jensen
   Per Egge Rasmussen
   Hans Erik Jensen (modtager ikke genvalg)
  2. På valg som studenterrepræsentant, der vælges for 2 år ad gangen:  Rikke Trachsel
  3. På valg som suppleant, der vælges for ét år ad gangen, er:
   Niels Andersen
   Mette Caroline Lund
 7. Valg af revisor.
  Foreningens revisorer er Frank Jensen og Lars Bøgh, hvoraf førstnævnte er på valg for en 2   årig periode.
 8. Eventuelt.
  1.   Orientering om årets arrangementer i foreningen.

Efter generalforsamlinge vil der kl. 20.00 være
Foredrag om Drikkevand ved Inga Kofoed Andersen.

Vand er grundlaget for alt liv på jorden. Jo tættere på et vandløbs udspring, desto mindre forurenet er vandet. Mange dambrug blev derfor placeret tæt på kilderne. Foredraget fokuserer på vands mange former og de problemer gødskning af landbrugsarealer skaber bl.a. som følge af overbelastning af vandløb og iltsvind i indre danske farvande.

SONY DSC Gudenåens kildeområde
Foto: Peter Wind.

Følg os også på Facebook: https://www.facebook.com/jydsknaturhistorisk