Ekskursion til dambrugsområder lørdag den 6. maj 2017 kl. 10-16

Tur til nedlagte dambrug ved Hald Sø og et velfungerede dambrug ved Karup 6. maj 2017

 

Hald Sø ligger i dag, hvor den seneste istids to gletsjerrande mod henholdsvis vest og syd mødtes med dannelsen af en gletsjerport, hvor smeltevandet fossede ud og skabte den over 30 m dybe sænkning i terrænet, hvor søen i dag befinder sig. Søen har et begrænset opland, da de tilførende vandløb er af beskeden størrelse. Dernæst kommet, at søen modtager vand fra talrige væld både overjordiske og underjordiske. Vældene ligger især på søens østside, hvor der er registreret over 40.

Turen startede ved bredden af Hald Sø, hvor tidligere amtsbiolog Knud Rasmussen berettede om Viborg Amts bestræbelser på at genoprette en god økologisk balance i Hald Sø. Igennem især 1960’erne og 1970’erne var søen blevet belastet af udledning af spildevand fra omgivelserne bl.a. fra dambrug i søen sydlige ende og fra dambrug anlagt ved de tilførende vandløb, Dollerup Bæk og Grund Møllebæk. Især belastningen med næringsstofferne kvælstof og fosfor påvirkede søens økologiske balance med opblomstring af blågrønalger. Omsætningen af henfaldne blågrønalger medførte iltfrie forhold på søbunden med bundvending til følge.

For at forbedre søens vandkvalitet besluttede Viborg Amt at opkøbe samtlige dambrug omkring søen og i dens opland. Samtidig blev et iltningsanlæg under Knud Rasmussens kyndige vejledning etableret i søens sydende. Fra anlægget blev der lagt slanger som et forgrenet netværk ud på søbunden. Slangerne var perforeret af fine huller, så ilt kunne blive tilført søbunden. Ilttilførslen til bundvandet blev en succes, idet søens økologiske tilstand blev forbedret markant i anden halvdel af 1980’erne. Det bevirkede, at dyre- og plantelivet vendte tilbage også på dybere vand, og at opblomstring af blågrønalger med tilhørende bundvendinger blev forhindret.

Iltningsanlægget befinder sig fortsat i søens sydende, for der ledes fortsat ilt til søens bund nu med Viborg Kommune som ansvarlig myndighed.

De tidligere fiskedamme omkring Dollerup Bæk blev kastet til med jord, der er blevet hentet i lokalområdet. Efter tilkastningen fik området lov til at ligge hen, hvor dyre- og planteliv igen har fået mulighed for at indfinde sig i og omkring de gendannede naturligt slyngende vandløb med tilhørende vældområder. Knud Rasmussen foretog flere styg med den medbragte ketcher og demonstrerede nogle af vandløbenes insekter.

Frokosten blev indtaget i bagende solskin ved ishuset på toppen af Dollerup Bakker, hvor udsigten over Hald Sø var blevet genskabt efter fældning af nåletræerne.

Efter frokost var vi inviteret til at besøge Vallerbæk Dambrug, hvor værtsparet Lotte og Peter Trachsel tog imod os med åbne arme. Peter Trachsel berettede om de daglige udfordringer, nutidens dambrugere står overfor. Vi hørte om, hvordan de klimatiske betingelser er af stor betydning for livet i fiskedammene især i forårstiden med store temperaturmæssige forskelle på nat og dag. Vi fik kendskab til den renselsesproces, dambrugsvandet gennemløber, inden det blev sendt tilbage til det fødende vandløb renere end det indløbende vand. Vi blev opmærksomme på, at et strømsvigt kunne få meget store konsekvenser for fiskebestanden i løbet af meget kort tid, hvorfor det at være moderne dambruger er et 24 timers arbejde.

Besøget afsluttedes med et fornemt traktement af snitter med røget ørred og drikkevarer serveret på bagsmækken af dambrugets lastbil.

Fra foreningens side skal lyde en stor tak til både Knud Rasmussen for hans indlevende beretning om genopretningen af Hald Sø og til Lotte og Peter Trachsel for deres store imødekommenhed og gæstfrihed.

Peter Wind

 

IMG_1568

Moderne dambrug ved Karup. Foto: Peter Wind